Music Center for PC

  LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE/MEDGIVANDE TILL INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION (Music Center for PC Ver.1.0)

  VIKTIGT:

  INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN, VÄNLIGEN LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (”EULA”, END USER LICENSE AGREEMENT) NOGGRANT. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODTAR DU VILLKOREN I DETTA EULA. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA EULA, FÅR DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

  Detta EULA är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Sony Video & Sound Products Inc. (”SONY”). Detta EULA reglerar rättigheter och skyldigheter rörande programvaran ”Sony | Music Center for PC”, inklusive applikationer, programvara och datorprogramvara från SONY och/eller dess tredje parts licensgivare (inklusive SONY:s närstående företag) och deras respektive närstående företag (gemensamt ”TREDJEPARTSLEVERANTÖRER”), tillsammans med alla uppdateringar/uppgraderingar som tillhandahålls av SONY, all dokumentation som är tryckt, finns online eller annan dokumentation i elektronisk form för sådan programvara och alla datafiler som skapas genom användning av sådan programvara (gemensamt ”PROGRAMVARAN”).

  Utan att ta hänsyn till det föregående ska all programvara i PROGRAMVARAN som har ett separat licensavtal för slutanvändare (inklusive men inte begränsat till GNU General Public License och Lesser/Library General Public License) omfattas av sådant tillämpligt separat licensavtal för slutanvändare i stället för villkoren i detta EULA i den omfattning det krävs av sådant separat licensavtal för slutanvändare (”UNDANTAGEN PROGRAMVARA”).

  LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA

  PROGRAMVARAN är licensierad, inte såld. PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrätt och andra lagar om immateriella rättigheter och internationella fördrag.

  UPPHOVSRÄTT

  Alla rättigheter och anspråk i och för PROGRAMVARAN (inklusive men inte begränsat till bilder, fotografier, animeringar, video, ljud, musik, text och ”appletar” som införlivats i PROGRAMVARAN) ägs av SONY eller en eller flera av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA.

  BEVILJANDE AV LICENS

  SONY beviljar dig en begränsad licens för att använda PROGRAMVARAN endast i anslutning till din kompatibla enhet, exempelvis en persondator (”ENHET”) och endast för din individuella, icke-kommersiella användning. SONY, SONY:s närstående företag (definierat nedan) och TREDJEPARTSLEVERANTÖRER förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter, anspråk och intressen (inklusive men inte begränsat till alla immateriella rättigheter) i och för PROGRAMVARAN som detta EULA specifikt beviljar dig.

  ”SONY:s närstående företag” i detta EULA betyder alla enheter som styrs av Sony Corporation som är det yttersta moderbolaget hos SONY. Termen ”styr” avser det direkta eller indirekta ägarskapet med minst femtio procent (50%) av röstandel i sådant bolag eller faktiskt makt att styra ledningens beslut för sådan enhet.

  KRAV OCH BEGRÄNSNINGAR

  Du får inte kopiera, publicera, anpassa, vidaredistribuera, försöka härleda källkoden, modifiera, bakåtutveckla, dekompilera eller montera isär någon del av PROGRAMVARAN, oavsett helt eller delvis, eller skapa eller härleda arbeten från eller av PROGRAMVARAN såvida sådant härlett arbete inte medvetet underlättas av PROGRAMVARAN. Du får inte modifiera eller manipulera med någon funktion för hantering av digitala rättigheter i PROGRAMVARAN. Du får inte kringgå, modifiera, övervinna eller omintetgöra några av funktionerna eller skydden i PROGRAMVARAN eller andra mekanismer som operativt är länkade till PROGRAMVARAN. Du får inte separera någon enskild komponent av PROGRAMVARAN för användning på fler än en ENHET om det inte uttryckligen auktoriserats av SONY. Du får inte ta bort, ändra, täcka över eller vanställa några varumärken eller meddelanden i PROGRAMVARAN. Du får inte dela, distribuera, hyra ut, leasa, underlicensiera, dela ut, överföra eller sälja PROGRAMVARAN. Programvaran, nätverkstjänster eller produkter andra än PROGRAMVARAN av vilka PROGRAMVARANS prestanda är beroende kan avbrytas eller upphöra enligt leverantörens gottfinnande (programvaruleverantörer, tjänsteleverantörer, SONY och SONY:s närstående företag). SONY och sådana leverantörer garanterar inte att PROGRAMVARAN, nätverkstjänster eller andra produkter kommer att finnas tillgängliga i fortsättningen, inte heller att de kan användas utan avbrott eller modifiering.

  UNDANTAGEN PROGRAMVARA OCH KOMPONENTER I ÖPPEN KÄLLKOD

  Utan att ta hänsyn till den föregående begränsade licensen som beviljats är du medveten om att PROGRAMVARAN kan innefatta UNDANTAGEN PROGRAMVARA. Viss UNDANTAGEN PROGRAMVARA kan omfattas av programvarulicens för öppen källkod (”KOMPONENTER I ÖPPEN KÄLLKOD”) som betyder att alla programvarulicenser som godkänts som licenser för öppen källkod av Open Source Initiativ eller några i stora delar liknande licenser, inklusive men inte begränsat till någon licens som, som ett villkor för distributionen av programvaran licensierades under sådan licens, kräver att distributören gör programvaran tillgänglig i källkodsformat. Om och i den utsträckning uppgivande krävs, vänligen besök www.sony.net/Products/Linux eller annan av SONY utsedd webbplats för en lista över tillämpliga ÖPPEN KÄLLKODSKOMPONENTER som från gång till annan ingår i PROGRAMVARAN och de tillämpliga regler och villkor som styr dess användning. Sådana regler och villkor kan ändras av den berörda tredje parten utan något ansvar inför dig. I den omfattning som det krävs av licenserna som omfattar UNDANTAGEN PROGRAMVARA ska villkoren för sådana licenser gälla i stället för villkoren i detta EULA. I den omfattningen villkoren för licenserna som är tillämpliga för UNDANTAGEN PROGRAMVARA förbjuder någon av begränsningarna i detta EULA med hänsyn till sådan UTESLUTEN PROGRAMVARA gäller inte sådana begränsningar för sådan UNDANTAGEN PROGRAMVARA. I den omfattningen villkoren för licenser som gäller för KOMPONENTER I ÖPPEN KÄLLKOD kräver att SONY erbjuder sig att tillhandahålla sådan källkod i samband med PROGRAMVARAN ges härmed ett sådant erbjudande.

  ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA MED UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT MATERIAL

  PROGRAMVARAN kan vara funktionell i den bemärkelsen att du kan visa, lagra, bearbeta och/eller använda innehåll som skapats av dig och/eller tredje parter. Sådant innehåll kan vara skyddat av upphovsrätt, andra lagar om immaterialrätt och/eller överenskommelser. Du godkänner att endast använda PROGRAMVARAN på sätt som följer sådana lagar och överenskommelser när de är tillämpbara för sådant innehåll. Du är medveten om och godkänner att SONY eller SONY:s närstående företag kan vidta lämpliga åtgärder för att skydda upphovsrätten för innehåll som lagras, bearbetas eller används av PROGRAMVARAN. Sådana åtgärder inkluderar men är inte begränsade till att upprätthålla frekvensen för din säkerhetskopiering och återställning genom vissa funktioner i PROGRAMVARAN, att inte acceptera din begäran om att aktivera återställning av data och avslutande av detta EULA i händelse av att du använder PROGRAMVARAN på sätt som är otillbörligt.

  TJÄNSTENS INNEHÅLL

  OBSERVERA ÄVEN ATT PROGRAMVARAN KAN VARA UTFORMAD FÖR ATT ANVÄNDAS MED INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA EN ELLER FLERA INNEHÅLLSTJÄNSTER (”INNEHÅLLSTJÄNST”). ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN OCH DET INNEHÅLLET ÄR FÖREMÅL FÖR VILLKOR FÖR TJÄNST FÖR DEN INNEHÅLLSTJÄNSTEN. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR BLIR DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN BEGRÄNSAD. DU ÄR MEDVETEN OM OCH GODKÄNNER ATT VISST INNEHÅLL OCH VISSA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA PROGRAMVARAN KAN TILLHANDAHÅLLAS AV TREDJE PARTER ÖVER VILKA SONY ELLER SONY:s NÄRSTÅENDE FÖRETAG INTE HAR NÅGON KONTROLL. ANVÄNDNING AV INNEHÅLLSTJÄNSTEN KRÄVER EN INTERNETANSLUTNING. INNEHÅLLSTJÄNSTEN KAN NÄR SOM HELST AVBRYTAS.

  INTERNETANSLUTNING OCH TREDJEPARTSTJÄNSTER

  Du godkänner och samtycker till att åtkomst till vissa av PROGRAMVARANS funktioner kan kräva en Internetanslutning och att den uteslutande är ditt ansvar. Dessutom är du ensamt ansvarig för att betala alla avgifter till alla tredje parter i anslutning till din Internetanslutning, inklusive men inte begränsat till Internetleverantör eller kostnader för sändningstid. Användningen av PROGRAMVARAN kan vara minskad eller begränsad beroende på funktioner, bandbredd eller tekniska begränsningar hos din Internetanslutning och -tjänst. Ansvaret för tillhandahållandet, kvaliteten och säkerheten för sådan Internetanslutning vilar helt och hållet på den tredje part som tillhandahåller sådan tjänst.

  EXPORT- OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

  Du godkänner att du följer alla tillämpliga begränsningar och föreskrifter för export och återexport i det område eller land där du bor och att inte överföra eller auktorisera överföring av PROGRAMVARAN till ett förbjudet land eller på annat sätt som strider mot sådana begränsningar eller föreskrifter.

  RISKFYLLDA AKTIVITETER

  PROGRAMVARAN är inte feltolerant och är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning eller återförsäljning som utrustning i drift i riskfyllda miljöer som kräver felsäker prestanda såsom vid drift i kärntekniska anläggningar, flygplansnavigering eller livsuppehållande maskiner eller vapensystem, där felfunktion hos PROGRAMVARAN kan leda till dödsfall, personskada eller allvarlig fysisk eller miljömässig skada (”RISKFYLLDA AKTIVITETER”). SONY, SONY närstående företag och alla TREDJEPARTSLEVERANTÖRER och alla deras respektive närstående företag friskriver sig särskilt från alla uttryckliga eller underförstådda garantier, skyldigheter eller lämplighet för ett visst syfte vid RISKFYLLDA AKTIVITETER.

  UNDANTAG FRÅN GARANTIN FÖR PROGRAMVARAN

  Du är medveten om och samtycker till att risker med användningen av PROGRAMVARAN helt och hållet vilar på ditt ansvar och att du är ansvarig för användningen av PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN tillhandahålls i ”BEFINTLIGT SKICK” utan någon form av garanti, skyldigheter eller utfästelser.

  SONY, SONY:s NÄRSTÅENDE FÖRETAG OCH ALLA DE TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA (för syften i det här Avsnittet ska SONY, SONY:s närstående företag och alla TREDJEPARTSLEVERANTÖRER kollektivt benämnas som ”SONY”) FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, SKYLDIGHETER ELLER UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. SONY GARANTERAR INTE OCH GER INTE HELLER NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR OM (A) ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER ATT DE KOMMER ATT BLI UPPDATERADE, (B) ATT ALL DRIFT AV MJUKVARAN KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER FELFRI ELLER ATT ALLA DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, (C) ATT PROGRAMVARAN INTE KOMMER ATT SKADA NÅGON ANNAN PROGRAMVARA, HÅRDVARA ELLER DATA (D) ATT ALL PROGRAMVARA, NÄTVERKSTJÄNSTER (INKLUSIVE INTERNET) ELLER PRODUKTER (ANDRA ÄN PROGRAMVARAN) AV VILKA PROGRAMVARANS PRESTANDA ÄR BEROENDE FORTSÄTTER ATT VARA TILLGÄNGLIGA, OAVBRUTNA ELLER OFÖRÄNDRADE OCH (E) AVSEENDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET FÖR ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN I TERMER AV ATT DEN ÄR KORREKT, EXAKT, TILLFÖRLITLIG ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

  INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD SOM GES AV SONY ELLER NÅGON AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR SONY SKA SKAPA EN GARANTI, SKYLDIGHET ELLER UTFÄSTELSE ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÖKA OMFATTNINGEN FÖR DEN HÄR GARANTIN. SKULLE PROGRAMVARAN VISA SIG DEFEKT PÅTAR DU DIG HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ DESSA UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

  ANSVARSBEGRÄNSNING

  SONY, SONY:s NÄRSTÅENDE FÖRETAG OCH ALLA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER (för syften i det här Avsnittet ska SONY, SONY:s närstående företag och alla TREDJEPARTSLEVERANTÖRER kollektivt benämnas som ”SONY”) SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, FÖR ÅSIDOSÄTTANDE AV ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, AVTALSBROTT, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER UNDER ANNAN RÄTTTEORI I RELATION TILL PROGRAMVARAN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV FÖRSÄLJNING, FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER ANNAN ASSOCIERAD HÅRDVARA, NEDTID OCH ANVÄNDNINGSTID, ÄVEN OM NÅGON AV DEM HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. I ALLA FALL SKA HELA DERAS SAMMANLAGDA ANSVAR I ALLA BESTÄMMELSER FÖR DETTA EULA BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM FAKTISKT BETALATS FÖR PROGRAMVARAN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

  MEDGIVANDE TILL ATT SAMLA IN OCH ANVÄNDA PERSONLIG INFORMATION, PLATSDATA, DATASÄKERHET

  Du är medveten om och godkänner att SONY och SONY:s närstående företag, partners och ombud kan läsa, samla in, överföra, bearbeta och lagra viss information (”Information”) som samlas in från PROGRAMVARAN, inklusive men inte begränsat till information om:

  • (ⅰ) MAC-adress (hashformaterad vid överföring);
  • (ⅱ) Information om din ENHET på vilken PROGRAMVARAN är installerad och komponentdelar därav, exempelvis:
   automatiskt tilldelat enhets-ID; produkttyp, tillverkarens namn, modellnamn, OS-version, språkkod, land eller region, driftsstatus;
  • (ⅲ) Information om sammansättning i relation till ENHETEN, PROGRAMVARAN, innehåll i PROGRAMVARAN eller UNDANTAGEN PROGRAMVARA;
  • (ⅳ) Information om hur du använder ENHETEN, PROGRAMVARAN, innehåll i PROGRAMVARAN eller UNDANTAGEN PROGRAMVARA, exempelvis:
   när du använder dem; hur ofta du använder dem; vilken funktion du använder; eller relaterad statistisk information;
  • (ⅴ) Information om PROGRAMVARAN, exempelvis:
   applikations-ID; applikationens version; information om innehåll som används eller hanteras via PROGRAMVARAN; tidsstämplar som hör till användningen av PROGRAMVARAN; information om användningsstatus och användningshistorik för PROGRAMVARAN
  • (ⅵ) Information om enheter eller apparater som är anslutna med ENHETEN via PROGRAMVARAN, exempelvis:
   enhets-ID; modellnamn; och
  • (ⅶ) IP-adresser för nätverk du använder, information i anslutning till nätverk du använder.

  SONY och SONY:s närstående företag, partners och ombud kan använda och sprida Information som omfattas av tillämpliga lagar för att förbättra dess produkter och tjänster eller för att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig. Sådan användning innefattar, men är inte begränsad till:

  • (a) administration av funktionerna i PROGRAMVARAN;
  • (b) att förbättra, ge service, uppdatera eller uppgradera programvaran;
  • (c) förbättra, utveckla och förstärka nuvarande och framtida produkter och tjänster från SONY och SONY:s närstående företag;
  • (d) att ge dig information om produkterna och tjänsterna som erbjuds av SONY och SONY:s närstående företag; och
  • (e) följa tillämpliga lagar och bestämmelser.

  Vissa tjänster som är tillgängliga genom PROGRAMVARAN kan vara beroende av lokal information, inklusive men inte begränsat till ENHETENS geografiska plats. Du godkänner att, i syfte att tillhandahålla sådana tjänster, får SONY, SONY:s närstående företag, TREDJEPARTSLEVERANTÖRER och deras partner samla in, arkivera, bearbeta och använda sådan platsdata och sådana tjänster styrs av sekretesspolicyer för SONY eller sådan tredje part. Genom all användning av sådana tjänster godkänner du att du har gått igenom sekretesspolicyer som är tillämpliga för sådana tjänster och samtycker till sådana åtgärder.

  SONY, SONY:s närstående företag, partners eller ombud kommer inte avsiktligt att använda Information för att personligen identifiera ägaren eller användare av PROGRAMVARAN utan att du är medveten om det och godkänner det. All användning av Information sker i enlighet med sekretesspolicyer för SONY ”SEKRETESSPOLICY FÖR APPLIKATIONER OCH/ELLER ONLINETJÄNSTER PÅ SONY GROUP:S MOLNPLATTFORM” som anges i Bilagan till detta EULA eller sådan tredje part. SONY:s nuvarande policy finns på: https://www.sony.co.jp/privacy/en/index.html.

  Kontakta tillämpliga tredje parter beträffande sekretesspolicyer avseende personligt identifierbar och annan information som du tillhandahåller när du använder eller har åtkomst till programvara eller tjänster från tredje parter.

  Information kan bearbetas, lagras eller överföras till SONY, SONY:s närstående företag eller ombud som finns i länder andra än det land du bor i. Dataskydd och lagar om informationssekretess i vissa länder kanske inte erbjuder samma nivå av skydd som det land du bor i och du kan ha färre juridiska rättigheter avseende Information som bearbetas och lagras i eller överförs till dessa länder. SONY och SONY:s närstående företag använder rimliga ansträngningar för att vida lämpliga tekniska och organisatoriska steg för att förhindra obehörig åtkomst till eller spridning av Information men garanterar inte att de eliminerar alla risker för missbruk av sådan Information.

  FUNKTION FÖR AUTOMATISK UPPDATERING

  Från gång till annan kan SONY, SONY:s närstående företag eller TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA automatiskt uppdatera eller på annat sätt modifiera PROGRAMVARAN, inklusive men inte begränsat till, i syfte att förstärka säkerhetsfunktioner, rättande av fel och förbättra funktioner, vid sådan tid när du interagerar med SONY:s, SONY närstående företags eller tredje parters servrar eller i övrigt. Sådana uppdateringar eller modifieringar kan radera eller ändra egenskaper för funktioner eller andra aspekter av PROGRAMVARAN, inklusive men inte begränsat till funktioner som du är beroende av. Du godkänner och håller med om att sådana åtgärder kan ske efter SONY:s gottfinnande och att SONY kan ställa som villkor att du måste slutföra installation eller godkänna sådan uppdatering eller sådana modifieringar för att fortsätta använda PROGRAMVARAN. Alla uppdateringar/modifieringar ska avgöras vara och ska utgöra en del av PROGRAMVARAN för syftet med detta EULA. Genom att godkänna detta EULA samtycker du till sådan uppdatering/ändring.

  HELA AVTALET, AVSTÅENDE, AVSKILJANDE

  Detta EULA och SONY:s sekretesspolicy, var och en ändrad och modifierad från gång till annat utgör tillsammans hela avtalet mellan dig och SONY avseende PROGRAMVARAN. Underlåtenhet från SONY att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i detta EULA ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet och bestämmelse. Om någon del av detta EULA förklaras ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart ska den bestämmelsen tillämpas i största möjliga tillåtna utsträckning så att avsikten med detta EULA upprätthålls och att andra delar fortsatt är fullt lagliga har verkställighet. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, skall inte gälla PROGRAMVARAN eller detta EULA. Dessutom ska detta EULA inte styras eller tolkas på något sätt genom att hänvisa till någon lag som är baserad på U.S. Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) eller annan akt som härletts från eller står i relation till UCITA eller annan liknande akt i tillämpliga jurisdiktioner.

  BINDANDE SKILJEDOM

  ALLA ”TVISTER” SOM INTE LÖSTS GENOM DEN INFORMELLA FÖRHANDLINGSPROCESSEN SOM BESKRIVS OVAN SKA ENDAST LÖSAS GENOM BINDANDE SKILJEDOM. ”TVIST” definieras som alla oenigheter, handlingar, krav, kontroverser eller rättegångsförfaranden mellan dig och någon enhet av SONY som står i relation till eller har sin upprinnelse i PROGRAMVARAN eller detta EULA. TVIST ska ges den bredast möjliga betydelse som kan tillämpas. Om en TVIST uppstår godkänner du att först meddela SONY genom att kontakta Sony Video & Sound Products Inc. på 2-10-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8610, Japan, Attn: External Affairs Desk (en kopia skickas till Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, 108-0075, Japan, Attn: Legal & Compliance Department) och ingå i förhandlingar med ärligt uppsåt för att försöka lösa alla TVISTER under minst 14 dagar, förutom om du eller SONY (eller något SONY:s närstående företag) hoppar över denna informella förhandlingsprocedur för TVIST för verkställande, skyddande eller beträffande validitet för immateriella rättigheter.

  SKILJEDOMSINSTRUKTIONER

  För att skiljedom ska påbörjas måste antingen du eller SONY göra en skriftlig förfrågan om skiljedom till den andra. Skiljedomsförfarandet äger rum inför en enda skiljeman. Det administreras i enlighet med en skyndsam handläggning för kommersiella skiljedomsregler och de tillagda förfaranden för konsumentrelaterade tvister när tillämpliga (”Reglerna”) för Japan Commercial Arbitration Association (”JCAA”) som gäller när fordran registreras. Du kan få en kopia av reglerna för JCAA genom att kontakta JCAA på +81 3 5280 5200 eller besöka http://www.jcaa.or.jp/e/. Registreringsavgifter för att börja och genomföra skiljedom delas mellan dig och SONY, men inte i något fall ska dina avgifter någonsin överskrida det belopp som tillåts av de specifika reglerna för konsument-TVIST som föreskrivs av JCAA, i det skedet täcker SONY alla ytterligare administrativa avgifter och kostnader. Det här förbjuder inte att skiljemannen ger den vinnande parten sina avgifter och utlägg för skiljedomen när det är lämpligt enligt Reglerna. Om inte du och SONY kommer överens om annat äger skiljedomsförfarandet rum i Tokyo, Japan och tillämpliga lagar i Japan ska råda över innehållet i alla TVISTER. Skiljemannens beslut ska vara bindande och slutgiltigt. Skiljemannen kan tilldela fastställelse eller föreläggande endast till fördel för den part som önskar gottgörelse och endast i den omfattning som är nödvändig för att tillhandahålla den gottgörelse som är berättigad av den partens individuella fordran. Alla domstolar med jurisdiktion över parterna kan verkställa skiljemannens beslut.

  UNDANTAG FÖR SMÅMÅL

  Oavsett de bestämmelser som anges ovan har du rätt att tvista om alla TVISTER i en småmålsdomstol eller annan liknande domstol med begränsad behörighet under förutsättning att beloppet i fråga inte överstiger 000 och så länge som sådan domstol har rätt jurisdiktion och uppfyller alla övriga krav (inklusive minimibelopp för tvists upptagande till prövning).

  INSTRUKTIONER FÖR ATT VÄLJA BORT

  OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DE OVAN BINDANDE BESTÄMMELSERNA FÖR SKILJEDOMSBESTÄMMELSER SÅ: (1) MÅSTE DU MEDDELA SONY SKRIFTLIGEN INOM 30 DAGAR FRÅN DET DATUM DU FÖRST ANVÄNDE PROGRAMVARAN ELLER GODKÄNDE DETTA EULA, BEROENDE PÅ VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST; (2) DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE MÅSTE SKICKAS PER E-POST TILL SONY VIDEO & SOUND PRODUCTS INC., 2-10-1 OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8610, JAPAN, ATTN: EXTERNAL AFFAIRS DESK (EN KOPIA SKICKAS TILL SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, 108-0075, JAPAN, ATTN: LEGAL & COMPLIANCE DEPARTMENT); OCH (3) DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE MÅSTE INNEHÅLLA (A) DITT NAMN; (B) DIN ADRESS; (C) DATUMET SOM DU FÖRST ANVÄNDE PROGRAMVARAN ELLER GODKÄNDE DETTA EULA; OCH (D) EN TYDLIG REDOGÖRELSE ÖVER VARFÖR DU INTE VILL LÖSA TVISTER MED NÅGON ENHET INOM SONY MED SKILJEDOM.

  Att välja bort det här sättet att lösa tvister påverkar inte regler och villkor i detta EULA utan dessa gäller fortfarande för dig.

  AVVISA ÄNDRINGAR SOM GJORTS FÖR TVISTFÖRFARANDEN

  Oavsett om något i detta EULA hävdar annat kan du avvisa ändringar gjorda i den bestämmelserna för den bindande skiljedomsbestämmelsen om: (1) du redan har påbörjat auktoriserad användning av PROGRAMVARAN vid den tidpunkt ändringen gjordes/görs; och (2) du skickar ett skriftligt meddelande per e-post, till den adress som finns omedelbart ovanför, inom 30 dagar efter att den särskilda ändringen gjordes/görs. Skulle en sådan situation uppstå ska du fortfarande vara bunden av TVIST-förfaranden som du tidigare godkänt och som fanns innan den ändring du avvisade gjordes.

  DIVERSE

  Alla TVISTER som avgörs som inte är föremål för skiljedomsförfarande och inte initieras i småmålsdomstol kommer att slitas av endera part till domstolen i distriktet Tokyo, Japan. Parterna är överens om att dom, dekret eller order som ett beslutsavgörande i högsta instans eller en domstol med lägre behörighet från vilken inget överklagar har väckts i Tokyo, Japan ska vara slutgiltig och bindande för båda parter.

  SKÄLIGA ÅTGÄRDER

  Oavsett om något i detta EULA hävdar annat är du medveten om och samtycker till att alla dina överträdelser eller bristande efterlevnad av detta EULA orsakar SONY irreparabel skada för vilka skadestånd inte är adekvat och du ger ditt medgivande till SONY att inhämta alla föreläggande och ersättningar som SONY anser nödvändiga eller lämpliga under sådana förhållanden. SONY får även använda alla rättsliga och tekniska åtgärder för att förhindra överträdelse av och/eller verkställa detta EULA, inklusive men inte begränsat till omedelbart avslutande av din användning av PROGRAMVARAN om SONY efter eget gottfinnande anser att du bryter mot eller har för avsikt att bryta mot detta EULA. Dessa åtgärder är utöver övriga åtgärder som SONY kan utföra, rättsligt, ersättningsmässig eller i avtal.

  AVSLUTANDE

  Utan att det påverkar tillämpningen för några andra rättigheter kan SONY avsluta detta EULA om du bryter mot något av dess villkor. I händelse av sådant avslutande måste du: (ⅰ) upphöra med all användning och förstöra alla kopior av PROGRAMVARAN; (ⅱ) följa kraven i det avsnitt nedanför som har rubriken ”Ditt ansvar för ditt konto”.

  TILLÄGG

  SONY FÖRBEHÅLLER RÄTTEN ATT GÖRA TILLÄGG TILL VILLKOREN I DETTA EULA EFTER SITT EGET GOTTFINNANDE GENOM ATT GÖRA ETT INLÄGG PÅ EN AV SONY UTSEDD WEBBPLATS, GENOM ATT SKICKA ETT E-POSTMEDDELANDE TILL EN E-POSTADRESS SOM DU TILLHANDAHÅLLER, GENOM ATT TILLHANDAHÅLLA MEDDELANDE SOM EN DEL I PROCESSEN DÅ DU ERHÅLLER UPPGRADERINGAR/UPPDATERINGAR ELLER PÅ NÅGOT ANNAT JURIDISKT ERKÄNT SÄTT ATT MEDDELA. Om du inte godkänner tillägget ska du snarast kontakta SONY för att få instruktioner. Din fortsatta användning av PROGRAMVARAN efter det datum sådant meddelande börjar gälla ska anses vara ditt godkännande till att vara bunden av sådant tillägg.

  TREDJEPARTSFÖRMÅNSTAGARE

  Alla TREDJEPARTSLEVERANTÖRER är en uttryckligen avsedd tredjepartsförmånstagare av, och äger rätten att verkställa, alla delar av detta EULA avseende sådan parts PROGRAMVARA.

  DITT ANSVAR FÖR DITT KONTO

  Om du återlämnar din ENHET till försäljaren, säljer eller på annat sätt överför din ENHET eller om detta EULA avslutas är du ansvarig för och måste avinstallera PROGRAMVARAN från ENHETEN och radera alla förekommande konton som du har upprättat på ENHETEN eller som är åtkomliga via PROGRAMVARAN. Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för alla konton du har hos SONY, SONY:s närstående företag eller tredje parter och alla användarnamn och lösenord som är associerade med din användning av ENHETEN.

  Om du har några frågor angående detta EULA kan du skriftligen kontakta SONY genom att skriva till SONY på adressen: Sony Video & Sound Products Inc., 2-10-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8610, Japan.

  BILAGA: SEKRETESSPOLICY FÖR APPLIKATIONERNA OCH/ELLER ONLINETJÄNSTERNA PÅ SONY GROUPS MOLNPLATTFORM

  En molnplattform för Sony Video & Sound Products Inc. (”SONY”) och SONY:s närstående företag (i detta EULA ”Sony:s närstående företag” i detta EULA ska avse alla enheter som styrs av Sony Corporation som är det ultimata moderbolaget för SONY. Termen ”styr” avser det direkta eller indirekta ägarskapet med minst femtio procent (50%) av röstandel i sådant bolag eller faktiskt makt att styra ledningens beslut för sådan enhet. ”SONY” och SONY:s närstående företag, tillsammans benämnda ”SONY Group”) gör att du kan ansluta till diverse SONY Group-onlinetjänster överallt, där du har en Internet-anslutning, från din kompatibla enhet såsom en persondator (”ENHET”). SONY Groups onlinetjänster gör det enkelt att söka efter ditt favoritinnehåll från ett stort urval av tillgängligt innehåll och upptäcka nya tjänster. SONY kan samla in och konsolidera diverse information om dig och dina interaktioner med dessa tjänster när du använder dem. För närvarande är kanske inte vissa onlinetjänster eller molnplattformen tillgängliga eller saknar stöd på Kinas fastland. Av den anledningen gäller inte några av bestämmelserna i den här Sekretesspolicyn för dem som använder applikationen på Kinas fastland.

  Den här Sekretesspolicyn förklarar följande punkter:

  • Hur SONY Group kan läsa, samla in, använda och/eller lagra information om din användning av applikationerna och/eller onlinetjänster på SONY Groups molnplattform.
  • Hur du kan kontakta SONY.

  Läs den här Sekretesspolicyn och ange om du godkänner dess villkor genom att välja knappen eller kryssrutan som beskriver ditt samtycke eller avvisande. Den här Sekretesspolicyn är ett tillägg till alla andra sekretesspolicyer som kan gälla vid dina interaktioner med någon företag som för SONY Group är närstående, dotterbolag, produkt, programvara eller tjänst.

  • Vilka applikationer och onlinetjänster på SONY:s molnplattform omfattas av den här policyn?

   SONY kan samla in och sammanställa olika slags information om dig och dina interaktioner (”Information”) med följande applikation(er) och/eller onlinetjänst(er) på SONY Groups molnplattform när du använder dem:

   Om Sony | Music Center for PC

   Sony | Music Center for PC (”Applikationen”) är en musikunderhållningsapplikation från SONY. Den gör att du kan hantera en mängd innehåll, spela upp innehåll på din ENHET och bläddra, spela upp och konfigurera ljudinnehåll på din ljudenhet genom att ansluta sådan ljudenhet till din ENHET. Dessutom låter Applikationen dig köpa innehåll från platser utanför webbplatsen.

  • Vilken Information hämtas in om dig och hur används den av Applikationen?

   SONY kan även ta emot följande Information automatiskt när du använder Applikationen. Om du vill avsluta den automatiska datainsamlingen ska du sluta använda/avinstallera Applikationen.

   • (ⅰ) MAC-adress (hashformaterad vid överföring);
   • (ⅱ) Information om din ENHET på vilken Applikationen är installerad och komponentdelar därav, exempelvis:
    automatiskt tilldelat enhets-ID; produkttyp, tillverkarens namn, modellnamn, OS-version, språkkod, land eller region, driftsstatus;
   • (ⅲ) Information om sammansättning i relation till ENHETEN, Applikationen, innehåll i Applikationen eller UNDANTAGEN PROGRAMVARA;
   • (ⅳ) Information om hur du använder ENHETEN, Applikationen, innehåll i PROGRAMVARAN eller UNDANTAGEN PROGRAMVARA, exempelvis:
    när du använder dem; hur ofta du använder dem; vilken funktion du använder; eller relaterad statistisk information;
   • (ⅴ) Information om Applikationen, exempelvis:
    applikations-ID; applikationsversion; information om innehåll som används eller hanteras via Applikationen; tidsstämpel i relation till användningen av Applikationen; information om användningsstatusen och användningshistoriken för Applikationen
   • (ⅵ) Information om enheter eller apparater som är anslutna med ENHETEN via Applikationen, exempelvis:
    enhets-ID; modellnamn; och
   • (ⅶ) IP-adresser för nätverk du använder, information i anslutning till nätverk du använder.

   Den ovan beskrivna Informationen som samlas in automatiskt laddas upp med ett unikt nummer som tilldelats de enheter som Applikationen är installerad på och gör att SONY Group kan särskilja data som tagits emot från den enheten från dem som tagits emot från andra enheter.

   Dessutom för de användningar som beskrivs häri används den ovan beskrivna Informationen som samlas in automatiskt i syfte att sammanställa statistik och att erbjuda skräddarsytt innehåll, exempelvis att ge dig rekommendationer. För att kunna erbjuda skräddarsytt innehåll kan användare av Applikationen profileras på exempelvis så sätt att de indelas i kategorier genom att tilldela dem diverse egenskaper.

   Var medveten om att vare sig den Information som skickas till SONY eller de rekommendationer som tillhandahålls via Applikationen är filtrerad och de kan hänvisa till potentiellt känsliga program (exempelvis vuxeninnehåll) om de tittas på.

  • Hur använder SONY din Information i övrigt?

   För att ge dig egenskaperna och funktionerna

   SONY kan samla in och/eller analysera Informationen som hänvisas till i Avsnitt 2 för att tillhandahålla Applikationens egenskaper och funktioner till dig.

   I syfte att göra ovan analys använder SONY Microsoft Application Insights. Endast i detta syfte överförs den insamlade Informationen som hänvisas till i Avsnitt 2 till servrar som drivs eller hanteras av Microsoft Corporation eller deras närstående företag (kollektivt ”Microsoft”) och behandlas i enlighet med Microsoft:s sekretesspolicy. Avseende detaljerna i Microsoft:s sekretesspolicy, vänligen se nedan URL.

   Microsoft Application Insights:

   https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/application-insights/app-insights-overview

   Microsoft Sekretesspolicy:

   https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/application-insights/app-insights-data-retention-privacy

   Att utveckla framtida produkter och tjänster

   SONY och SONY:s närstående företag kan samla in och/eller analysera den Information som hänvisas till i Avsnitt 2 för att förbättra SONY Groups produkter och tjänster och för att utveckla nya.

   Att skydda SONY Group och dess användare

   SONY och SONY:s närstående företag kan samla in och/eller analysera den Information som hänvisas till i Avsnitt 2 för identifiera möjliga säkerhetshot och för att skydda SONY Group och dess användare.

  • Vem mer har åtkomst till din Information?

   Din Information som kommuniceras till och lagras av SONY kan göras tillgänglig till SONY:s närstående företag till andra tredje parter enligt följande:

   Sony närstående företag

   Din Information kan delas med och användas av andra SONY:s närstående företag i syfte att uppfylla de åtgärder som beskrivs i Avsnitt 2 och 3 här ovanför.

   Tredjepartsentreprenörer

   Vi kan använda tredjepartsentreprenörer för att bearbeta eller analysera din information på uppdrag av SONY i syften som framgår av den här Sekretesspolicyn.

   Företagsöverföring

   Om SONY eller SONY:s närstående företag säljer eller överför sin verksamhet, helt eller delvis, kan din Information överföras av SONY eller sådant SONY:s närstående företag till den enhet som köper eller förvärvar den som en del av transaktionen.

   Efterlevnad och verkställighet

   SONY kan bevara, använda och/eller sprida all din Information om det krävs eller är tillåtet enligt lag, förordning eller order, inklusive till polisen eller andra lämpliga myndigheter för att undersöka anklagelser som gjorts mot dig eller för att skydda eller försvara sig själva mot olagliga, kriminella eller skadliga aktiviteter.

  • Databevarande, hantering av din Information

   SONY bevarar Informationen som beskrivs i Avsnitt 2 så länge som du använder Applikationen och/eller onlinetjänster och under en rimlig tid därefter. Om du vill att SONY ska radera, av användare tillhandahållen data, som du tillhandahållit via Applikationen och/eller onlinetjänster, vänligen kontakta SONY på www.sony.net/SonyInfo/Support/ så svarar SONY inom rimlig tid och på rimligt sätt. Vänligen observera att några eller alla data som användaren tillhandahåller kan vara nödvändiga för att Applikationen och/eller onlinetjänster ska fungera ordentligt och SONY kan enligt lag vara skyldiga att bevara sådan Information.

  • Överföra din Information internationellt

   Applikationen och/eller onlinetjänster är tillgängliga för användare världen över. Din Information kommer att bearbetas, lagras och överföras för de syften som beskrivs i Avsnitt 2 och 3 till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA, European Economic Area) och/eller det land där du bor, i synnerhet inklusive Japan och Förenta staterna. Din Information bearbetas av personal som är verksamma utanför EEA och/eller det land där du bor och de arbetar för SONY Group eller någon av SONY Groups tjänsteleverantörer och kan ses av sådan personal i dessa länder.

  • Säkerhet

   SONY vidtar rimliga säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda mot förlust, missbruk eller förändring av din Information. Även om SONY strävar efter att skydda din Information kan SONY inte garantera eller gå i god för säkerheten för någon Information som överförs till SONY via Applikationen eller som SONY lagrar på sina system eller som är lagrade på system hos SONY:s tredjepartsentreprenörer.

  • SONY:s policy för barn

   SONY Group är beslutna att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser beträffande insamling, lagring och användning av personlig information beträffande barn, inklusive Children's Online Privacy Protection Act i Förenta staterna och tillämplig lokal lagstiftning i andra länder. Om du är en förälder eller vårdnadshavare som är orolig för att ditt barn har gett SONY eller SONY:s närstående företag personlig information utan ditt medgivande ska du kontakta SONY eller SONY:s närstående företag enligt det som nedan anges.

  • Integritet (Inklusive integritet i Kalifornien)

   I en del länder, inklusive länder i EEA, har du vissa rättigheter avseende den personliga information som SONY och SONY:s närstående företag har om dig. Dessa kan inkludera rätten att begära en kopia av den personliga information som SONY eller SONY:s närstående företag har om dig och/eller så kan du begära att vi korrigerar, lägger till, raderar eller blockerar sådan personlig information om den är felaktig. Om du vill använda dig av någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta SONY på www.sony.net/SonyInfo/Support/

   Sedan 1 januari, 2005 ger rättegångsbalken i Kalifornien, avsnitt 1798.83 (”Koden”) användare som är bosatta i Kalifornien rätt att begära ut viss information om spridningen av personlig information till tredje parter som använder den för sin direktmarknadsföring. För att göra en sådan begäran, på vilken Sony ska svara i den omfattning Koden kräver det, kontakta vårt kontor för hantering av personlig information på denna e-postadress: Privacy@am.sony.com

  • Ändringar

   Sekretesspolicyn kan från gång till annan uppdateras av vilken som helst anledning. SONY meddelar dig om alla ändringar i vår Sekretesspolicy genom att publicera den nya sekretesspolicyn här http://www.sony.net/smc4pc-eula/
   Vi råder dig att regelbundet kontrollera den publicerade Sekretesspolicyn för att se om det finns några ändringar.

  • Kontaktinformation

   Om du har några frågor eller funderingar om den här Sekretesspolicyn eller om du vill utöva någon juridisk rättighet som du kan ha beträffande din personliga information, vänligen kontakta SONY på www.sony.net/SonyInfo/Support/

  Senast uppdaterad: 29 augusti, 2017

  Upphovsrätt © 2015,2016,2017 Sony Video & Sound Products Inc.

  Licensavtal för slutanvändare för Gracenote®

  Den här applikationen eller enheten innehåller programvara från Gracenote, Inc i Emeryville, Kalifornien (”Gracenote”). Programvaran från Gracenote (”Gracenote-programvaran”) gör att den här applikationen kan utföra disk- och/eller filidentifiering och erhålla musikrelaterad information, inklusive namn, artist, spår och titelinformation (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller inbäddade databaser (kollektivt ”Gracenote-servrar”) och utföra andra funktioner. Du får endast använda Gracenote-data på sätt som är avsikten för slutanvändarfunktionerna för den här applikationen eller enheten.

  Du samtycker till att du kommer att använda Gracenote-data, Gracenote-programvara och Gracenote-servrar endast för ditt egna personliga och icke kommersiella bruk. Du samtycker till att inte tilldela, kopiera, överföra eller översända Gracenote-programvaran eller några Gracenote-data till någon tredje part. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA ELLER EXPLOATERA GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-PROGRAMVARA ELLER GRACENOTE-SERVRAR, FÖRUTOM SOM DET UTTRYCKLIGEN TILLÅTS HÄRI.

  Du samtycker till att din icke exklusiva licens att använda Gracenote-data, Gracenote-programvara och Gracenote-servrar upphör om du bryter mot dessa restriktioner. Du samtycker till att på alla sätt sluta använda Gracenote-data, Gracenote-programvara och Gracenote-servrar om din licens upphör. Gracenote reserverar alla rättigheter till Gracenote-data, Gracenote-programvara och Gracenote-servrar, inklusive all äganderätt. Gracenote blir under inga omständigheter ansvariga att betala dig för någon information som du tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote Inc. i sitt egen namn kan verkställa sina rättigheter under det här Avtalet.

  I syfte att sammanställa statistik använder Gracenote-tjänsterna en unik identifierare för att spåra förfrågningar. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att tillåta att Gracenote-tjänster räknar förfrågningar utan att veta något om vem du är. Mer information finns på webbplatsen som tillhör Gracenote, se Sekretesspolicyn för Gracenote-tjänsten.

  Gracenote-programvaran och varje post hos Gracenote-data licensieras till dig ”I BEFINTLIGT SKICK”. Gracenote gör inga utfästelser eller lämnar garantier, uttryckliga eller underförstådda om noggrannheten i någon Gracenote-data som finns på Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att radera data från Gracenote-servrarna eller att ändra datakategorier oavsett anledning på sätt som Gracenote anser tillräckligt. Inga garantier görs att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna är felfria eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna ska vara felfria och fungera utan avbrott. Gracenote har inte någon skyldighet att till dig tillhandahålla nya förbättrade eller ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i framtiden och har rätt att avsluta sina tjänster när som helst.

  GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ANSPRÅK OCH ICKE-INTRÅNG. GRACENOTE GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM ERHÅLLS FRÅN DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER NÅGON GRACENOTE-SERVER. I INGET FALL BLIR GRACENOTE ANSVARIG FÖR NÅGRA FÖLJD- ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST AV VINST ELLER FÖRLORAD FÖRSÄLJNING.

  © 2000 – nutid. Gracenote, Inc. Med ensamrätt.