Artikel-ID : 00123686 / Senast ändrat : 29/03/2019Skriv ut

Återställa din dator (Windows 8.x)

  Följ dessa steg för att utföra en systemåterställning utanför Windows.

  1. Tryck och håll nere knappen Power (Ström) tills datorn stängts av helt.

   IMPORTANT (VIKTIGT):

   • Detta förfarande måste utföras från ett fullkomligt avstängt läge.
   • Om läget Shutdown (Stäng av) väljs i operativsystemet Windows 8, stängs datorn inte av helt och hållet utan loggar istället ut samtliga användare för att sedan gå in i viloläget. Detta kallas för Hybrid Shutdown (hybridavstängning). Denna nya avstängnings-/uppstartfunktion låter ansluten maskinvara förbli initialiserad, och är snabbare och enklare än en full ominitialisering.
  2. Tryck på knappen Assist (Hjälp) på tangentbordet.

   Bild

   OBS! Var knappen Assist (Hjälp) finns placerad beror på din specifika datormodell. För att ta reda på var knappen Assist (Hjälp) finns på din dator, se medföljande instruktionsmanualer.

  3. Datorn öppnar vyn VAIOCare | Rescue Mode (VAIO-vård | Räddningsläge).

   Bild

   OBS!

   • Recover or maintain your System [F10] (Återställ eller bibehåll ditt system) - Detta alternativ låter dig utföra en systemåterställning och återställa datorn till dess fabriksinställningar.
   • Start from media (USB device/optical disc) [F11] (Starta från media (USB-enhet/optisk skiva)) - Detta alternativ låter dig starta datorn från CD-/DVD-skiva eller USB-enhet.
   • Start from network [F12] (Starta från nätverk) - Detta alternativ låter dig starta datorn från en nätverksansluten enhet.
   • Start BIOS [F2] (Starta BIOS) - Detta alternativ låter dig öppna och genomföra ändringar i BIOS.
   • Shut down [F4] (Stäng av) - Detta alternativ stänger av datorn.
   • Start Windows [Esc] (Starta Windows) - Detta alternativ låter dig starta datorn normalt i Windows.
   • Select language [F1] (Välj språk) - Detta alternativ låter dig välja ett annat språk.
  4. Tryck på F10-tangenten i syfte att välja alternativet Recover or maintain your System [F10] (Återställ eller bibehåll ditt system).
  5. I vyn Choose your keyboard layout (Välj din tangentbordlayout), klicka för att välja föredragen tangentbordlayout.

   Bild
    
  6. I alternativet Choose an option (Välj ett alternativ), klicka för att välja alternativet Troubleshooter (Felsökare).

   Bild
    
  7. I vyn Troubleshooter (Felsökare), klicka för att välja alternativet Recovery and maintenance (Återställning och underhåll).

   Bild
    
  8. I vyn Recovery Tool (Återställningsverktyg), klicka för att välja Windows 8.

   Bild
    
  9. I vyn VAIO Care (Rescue Mode) (VAIO-vård (räddningsläge), klicka för att välja alternativet Start recovery wizard (Starta återställningsassistent).

   Bild
    
  10. I fönstret Do you need to rescue your data? (Vill du rädda dina data?), klicka på Yes, I'd like to rescue my data (Ja, jag vill rädda mina data).

   Bild

   OBS! Om du inte behöver säkerhetskopiera några data kan du hoppa över steget genom att klicka på knappen Skip Rescue (Hoppa över räddning) och fortsätta till steg 16.

  11. Anslut en extern lagringsenhet till datorn, till exempel en USB-hårddisk eller en USB-minnesenhet.
  12. I fönstret Select Rescue type (Välj räddningstyp), klicka på Easy rescue (Enkel räddning).

   Bild

   ANMÄRKNINGAR:

   • För att manuellt välja vilka filer som ska säkerhetskopieras, klicka på Custom Rescue (Anpassad räddning) och följ därefter instruktionerna på skärmen.
   • Programvaran kommer automatiskt att identifiera dina data.
  13. Klicka för att välja den enhet du vill säkerhetskopiera dina data på och klicka sedan på knappen Next (Nästa).

   Bild

   OBS! Den här vyn visar hur mycket utrymme som krävs och hur mycket ledigt utrymme det finns på den externa enheten.

  14. I fönstret Confirm options and start rescue (Bekräfta alternativ och starta räddning), klicka på knappen Starta räddning.

   Bild

   OBS! Säkerhetskopieringens status visas i ett förloppsfönster.

  15. I fönstret Rescue has completed successfully (Räddningen slutförd), klicka på knappen Next (Nästa).

   Bild
    
  16. I fönstret Are you sure you want to start recovery (Är du säker på att du vill starta återställningen?), klicka för att välja Yes, I'm sure (Ja, jag är säker) och klicka sedan på knappen Start Recovery (Starta återställning).

   Bild

   OBS! Ett statusfönster visas där du kan se förloppet för de olika programmen. Ingen åtgärd krävs. Denna process kan ta upp till två timmar, och datorn kan starta om flera gånger.

   Bild
    

  17. I fönstret Recovery complete (Återställning slutförd), klicka på knappen Restart (Starta om).

   Bild
    
  18. När datorn startats om, följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera operativsystemet och slutföra systemåterställningen.