Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till stöd för filmfilnamn i formatet Camera ID + Reel#
 • Lägger till en funktion som visar De-squeeze (2.0x, 1.3x) (dekomprimering (2,0x, 1,3x)) i sökaren och HDMI-anslutna enheter.
 • Lägger till fler AF-bildhastigheter vid användning av Slow & Quick Motion
 • Ger stöd för Flexible ISO och Cine EI Quick i inspelningsläget:
  • Gör att du kan spela in S-Log3-innehåll med exponeringsinställningar genom att justera ISO-känsligheten
  • Gör att du kan spela in med en ISO-basinställning som matchar Cine EI med ISO-basvärdet justerat automatiskt efter EI-värdet
 • När inspelningsläget är inställt på Flexible ISO, Cine EI eller Cine EI Quick har du stöd för inspelning av 3D LUT-filer på samma minneskort med det grundläggande utseendet som använts vid fotografering som fotograferingsdatan, vilket sker samtidigt

Obs! Se Hjälpguiden för mer information om alla uppdaterade funktioner.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • BODYDATA.DAT

Filversion

 • 4.00

Filstorlek

 • 584 331 632 byte

Utgivningsdatum

 • 17-08-2023

Förberedelser

Det här dokumentet innehåller information om hur du uppdaterar systemprogramvaran för ILME-FX6. Spara först versionsuppdateringsdata på ett SD-kort av SDXC-typ eller CFexpress-minneskort av typ A och uppdatera sedan enheten via menyn.
Obs!

 • CFexpress-minneskort av typ A kallas för CFexpress-kort i det här dokumentet.
 • Om du vill ha mer information om hur du använder menyn läser du i bruksanvisningen.

Kontrollera befintlig version

Operativsystem

Välj VersionVersion Number (versionsnummer) på menyn Maintenance (underhåll) för att visa versionsinformation för ILME-FX6.

Uppgraderingsanmärkningar

 • Anslut alltid den medföljande nätadaptern när du uppdaterar. Om ett batteri är anslutet fortsätter uppdateringen även om du skulle koppla bort nätadaptern.
 • Koppla ifrån alla anslutna enheter (USB-enheter, SDI, HDMI, mikrofon, skotillbehör osv.) och mata ut all media som inte används vid uppdateringen.
 • Om du använder ett SD-kort ska du se till att det är ett SDXC- eller CFexpress-minneskort. Mer information om vilka SDXC- och CFexpress-minneskort som stöds finns i bruksanvisningen.
 • Använd ett SDXC- eller CFexpress-minneskort som du har formaterat på minneskortplatsen med hjälp av funktionen för enhetsformatering. Mer information om formateringsfunktionen finns i bruksanvisningen.

Spara versionsuppdateringsdata på ett SDXC- eller CFexpress-kort

 1. Sätt i det formaterade SDXC- eller CFexpress-kortet i datorn.
 2. Hämta versionsuppdateringsdata från webbplatsen för nedladdning och spara dessa data på datorn.
 3. Spara alla data i rotkatalogen på SDXC- eller CFexpress-kortet.

Obs! Ändra inte filnamnet.

Uppdatera systemets programvaruversion

Obs! Utför inte någon av följande åtgärder när du uppdaterar systemprogramvaran. Om du gör det slutförs inte versionsuppdateringen och enheten kan sluta fungera på rätt sätt.

 • Ta inte ut SDXC- eller CFexpress-kortet
 • Stäng inte av enheten

Mer information om hur du använder enheten finns i bruksanvisningen.

 1. Sätt i det SDXC- eller CFexpress-kort du har sparat versionsuppdateringsdata på i kortplats B på enheten.
  Obs! Versionsuppdateringsdata kan bara identifieras via plats B.
 2. Välj Version Version Up (uppdatera version) på menyn Maintenance (underhåll) och välj sedan Execute (kör).
  Obs! Meddelandet Please use the AC Adapter (använd nätadaptern) visas. Om det inte går att identifiera några versionsuppdateringsdata kan du inte välja Version Up (uppdatera version).
 3. Välj Execute (kör) på skärmen för att bekräfta att du vill uppdatera version.
  Obs! Meddelandet Version Update VX.XX → Meddelandet VY.YY visas (X.XX: befintligt versionsnummer, Y.YY: senaste versionsnummer).
 4. Välj Execute (kör) på skärmen igen för att bekräfta att du vill uppdatera versionen. Versionen uppdateras. Åtkomstindikatorn blinkar när versionsuppdateringen startar. Processen tar cirka åtta minuter (tiden beror på vilka versioner du uppdaterar mellan). När versionen har uppdaterats slutar åtkomstindikatorn att blinka och enheten startas om automatiskt.
  Obs! Om skärmen är svart i mer än 15 minuter sätter du enhetens strömbrytare på läget OFF (av), drar ut nätsladden, sätter i den igen och sätter strömbrytaren på läget ON (på). Kontrollera versionsuppuppdateringsproceduren och utför den sedan från steg 1 igen. Om problemet med versionsuppdateringen kvarstår och du inte kan slutföra uppdateringen kan det vara något problem med enheten. I så fall kontaktar du en servicerepresentant från Sony.
 5. Kontrollera att versionen har uppdaterats (se Kontrollera befintlig version). Om systemprogramvaran inte har uppdaterats till den senaste versionen kontrollerar du versionsuppdateringsproceduren och utför uppdateringsproceduren från steg 1 igen.