Artikel-ID : 00223106 / Senast ändrat : 29/07/2020

Integritetspolicy för ”Support by Sony”

  Denna integritetspolicy gäller för ”Support by Sony” (nedan kallad ”applikationen”). Applikationen ger dig tillgång till olika sorters information om dina Sony-produkter. Du kan få ut mesta möjliga av dina produkter genom att ta emot meddelanden om firmware-uppdateringar, och se olika stödmaterial inklusive bruksanvisningar och Frågor & Svar.

  I denna integritetspolicy avser orden ”SONY”, ”vi”, ”oss” och ”vår” Sony Marketing Inc. I denna integritetspolicy förklaras hur vi använder dina data, vilka sorters data vi använder, vem vi delar data med, hur vi överför data till andra länder/regioner, hur länge vi sparar data, vilka rättigheter och alternativ du har, samt hur du kan kontakta oss om du har några frågor.

  1. Sammanfattning av huvudpunkterna

  2. Information som samlas in när du använder Support by Sony

  SONY samlar in och använder information eller data på nedanstående sätt. Somliga delar av denna information kan betraktas som personlig information under tillämpliga lagar i din jurisdiktion (sammantaget kallade ”insamlade data”) och samlas automatiskt in när du använder applikationen.

  (i) Information om enheten där applikationen är installerad:

  • Enhets-ID, modellnamn, fabrikat
  • Operativsystem och operativsystemsversion
  • Språkkod, land eller region, tidszon

  (ii) Information om applikationen:

  • Applikationsinformation (applikations-ID, applikationsversion)
  • Information angående användningstillstånd och användningshistorik för applikationen på enheten där den är installerad

  (iii) Din information i Support by Sony-applikationen

  • Information om produkter som du vill erhålla meddelanden om firmware-uppdateringar för, ”målmodell” (modellnamn, inköpsdatum)
  • Inställningsinformation angående mottagande av uppdateringsmeddelanden

  Informationen som automatiskt insamlas enligt ovanstående laddas upp tillsammans med enhetens enhets-ID, som är ett unikt nummer som tilldelas enheter där applikationen är installerad och som gör det möjligt för oss att skilja data från en sådan enhet från data från andra enheter.

  SONY använder ovanstående insamlade data för de ändamål som anges i Avsnitt 3 nedan, enligt vad som krävs för att erbjuda applikationens tjänster och funktioner.

  3. Hur använder SONY din information?

  SONY behandlar de data som samlats in via applikationen för nedanstående ändamål:
  (För att undvika tvivel behandlar inte SONY några insamlade data för att erbjuda sådana grundfunktioner i applikationen som mottagning av meddelanden om firmware-uppdateringar eller visning av stödmaterial som bruksanvisningar eller Frågor & Svar. Det sköts av operativsystemet på enheten där applikationen är installerad. Inga insamlade data överförs till SONY för det.)

  (1) Meddelanden om uppdateringar av applikationen

  Varje gång du startar applikationen på enheten där den är installerad sänder applikationen en begäran till SONYs server för att kontrollera om det finns några uppdateringar till applikationen, och för att meddela dig om uppdateringen i så fall. För detta används bara din applikationsversion.

  Observera att SONYs lagliga grund för att behandla dina applikationsversionsdata för att driva uppdateringar till applikationen eller den relaterade enheten är det licensavtal för slutanvändare vi har med dig.

  (2) Meddelanden om uppdateringar för produkter som är registrerade i applikationen

  Applikationen meddelar dig om firmware-uppdateringar för de produkter du har registrerat i applikationen. För detta ändamål används följande data:

  • Enhets-ID
  • Målmodellinformation för att erhålla uppdateringsmeddelanden (modellnamn, inköpsdatum)
  • Inställningsinformation angående mottagande av uppdateringsmeddelanden

  Observera att SONYs lagliga grund för att behandla din enhets-ID, målmodellinformation och inställningsinformation är det licensavtal för slutanvändare vi har med dig.

  (3) Förbättring/vidareutveckling av SONYs produkter och tjänster

  SONY använder alla insamlade data som listas i Avsnitt 2 ovan för att förbättra och vidareutveckla SONYs nuvarande och framtida produkter och tjänster för vilka du väljer ”Godta och fortsätt”. Det inkluderar produktförbättring och vidareutveckling för förbättring av den relaterade enhetens tekniska funktioner (information om enheter som är anslutna till enheten där applikationen är installerad och som upptäcks av eller är registrerade i applikationen) eller sådana produkters användarvänlighet. Sådana produktförbättringar och vidareutveckling utförs bara på en allmän nivå, inte på användarnivå, och riktar sig därför inte till specifika användare. Detta omfattar, via analys av loggfiler för appanvändning,
  - komplettering av appen med nya praktiska funktioner om vi upptäcker fel eller andra tekniska problem (t.ex. nya funktioner för att lösa anslutningsproblem); eller
  - ändringar av standardinställningar eller andra inställningar, betoning av vissa inställningar eller funktioner, eller borttagandet av somliga funktioner, i samtliga fall för att förhöja användarupplevelsen.

  Observera att SONYs lagliga grund för att behandla insamlade data för förbättring/vidareutveckling av SONYs produkter och tjänster enligt EU-lagstiftningen är Artikel 6 (1) (a) Allmän dataskyddsförordning.

  SONY kan samla in information via följande moduler från tredje man som är inbyggda i Support by Sony-applikationen och använda den informationen på följande sätt:
  *Information som insamlas enligt nedan kan även automatiskt sändas till respektive modulleverantör.

  • SONY kan samla appanvändningshistorik och ”Endpoint ARN” via [AWS Mobile SDK (Amazon Web Services, Inc.)] för det ändamål som anges i (1)(2)(3).
  • SONY kan samla enhets-ID och ”notification tokens” via [Google API (Google, Inc.)] för det ändamål som anges i (1)(2).

  Du kan ta tillbaka dit medgivande när som helst genom att välja ”Inställningar” > ”Överenskommelse om användning av personlig information för förbättring av produkter och tjänster” i applikationen

  4. Vem mer har tillgång till din information?

  Din information som överförs till och lagras av SONY kan göras tillgänglig till andra företag i Sony Corporation-gruppen och till tredje man enligt följande:

  SONYs dotterbolag
  Insamlade data får endast delas med och användas av SONYs dotterbolag på en aggregerad/anonymiserad nivå för produktförbättring/utveckling på det sätt som beskrivs i Avsnitt 3(3) ovan. ”SONYs dotterbolag” innebär Sony Corporation, som är det slutgiltiga moderbolaget för SONY och alla juridiska enheter som styrs av Sony Corporation. SONY och SONYs dotterbolag kallas gemensamt för ”SONY-gruppen” nedan. Termen ”styrning” i detta sammanhang innebär direkt eller indirekt ägande av minst 50% av rösterna i företaget, eller den faktiska makten att styra enhetens ledningsbeslut.

  Tjänstleverantörer
  SONY och SONYs dotterbolag kan använda sig av utomstående tjänsteleverantörer för att behandla insamlade data för sin räkning för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Sådana tredje parter inkluderar men är inte begränsade till IT-tjänstleverantörer och datavärdgivare.

  Företagsöverlåtelse
  I händelse att SONY eller ett av SONYs dotterbolag säljer eller överlåter hela eller delar av sin verksamhet kan insamlade data överföras av SONY eller SONYs dotterbolag till den köpande eller förvärvande enheten som en del av avtalet. Vi fortsätter att garantera sekretessen för insamlade data före sådana transaktioner, och efter sådana transaktioner kommer vi att radera insamlade data så fort som praktiskt möjligt efter det att transaktionen avslutats.

  Myndigheter / brottsbekämpande organ
  Personliga data kan lämnas ut till myndigheter eller brottsbekämpande organ om lagen så kräver.

  Andra utomstående
  Vi kan lämna ut personliga data till revisorer eller liknande utomstående konsulter, som advokater eller skatterådgivare (t.ex. för att genomdriva efterlevnad av användningsvillkoren) och för att hjälpa oss uppfylla våra juridiska skyldigheter.

  5. Datalagring och hantering av din information

  Vi lagrar insamlade data så länge du använder applikationen, och under en period på 24 månader efter din senaste användning av applikationen. Observera att delar av eller alla insamlade data kan behövas för att applikationen ska fungera ordentligt, och vi kan vara juridiskt skyldiga att kvarhålla viss information. Ifall SONY inte längre behöver insamlade data kommer de att förstöras eller avidentifieras i enlighet med SONYs interna informationssäkerhetspolicy.

  6. Internationell överföring av information och medgivande till bearbetning

  Insamlade data behandlas, lagras och överförs för de ändamål som anges i Avsnitt 3 till länder/regioner utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och/eller ditt hemland/din hemregion, inklusive framför allt Japan och USA.

  Om information överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till oss eller tredje man i samband med de syften som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas tillräckligt i dessa länder/regioner, i den mån det inte finns någon lagstadgad säkerhetsnivå som kan jämföras med de europeiska lagarna om dataskydd i de länderna/regionerna. Framför allt kan vi komma att tillämpa standardkontraktsklausuler som publicerats av Europeiska kommissionen eller lämplig integritetsskyddscertifiering. När de insamlade uppgifterna överförs till Japan bekräftas dataskyddets tillräcklighet genom Europeiska kommissionens beslut om tillräcklighet.

  7. Säkerhet

  SONY vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller förändring av din information. Även om vi strävar efter att skydda din information kan vi inte garantera absolut säkerhet för information som överförs till oss via applikationen eller som lagras i våra system eller i systemen hos utomstående företag.

  8. Vår policy angående barn

  SONY har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar angående insamling, lagring och användning av personlig information som rör barn, inklusive lagen om skydd av barns privatliv på internet (COPPA) i USA och gällande lokal lagstiftning i andra länder. Denna applikation är avsedd för en allmän publik; den riktar sig inte till och samlar inte medvetet in personlig information från barn under 16 år. Om du som förälder eller vårdnadshavare är oroad över att ditt barn har gett oss personlig information utan ditt medgivande bör du kontakta oss på det sätt som anges nedan (Avsnitt 11).

  9. Integritetsrättigheter

  I somliga länder/regioner har du vissa rättigheter beträffande de data som SONY eller SONYs dotterbolag har samlat in om dig. De kan innehålla rätten att begära en kopia av de insamlade data som SONY eller SONYs dotterbolag har om dig, och/eller rätten att begära att SONY eller SONYs dotterbolag ändrar, raderar, förstör eller tar bort insamlade data, blockerar eller begränsar vidare bearbetning av insamlade data, eller korrigerar den insamlade informationen om den är felaktig. Du kan även ha rätt att be oss tillhandahålla vissa typer av insamlade data till dig eller en annan organisation som du anger, i strukturerad och maskinläsbar form. Dessutom kan du invända mot behandling av insamlade data i somliga fall (i synnerhet när vi inte behöver behandla data för att uppfylla avtalsenliga eller andra juridiska krav). Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel ifall att uppfylla din begäran skulle medföra att någon annans persondata avslöjas, eller om du ber oss radera information som vi är juridiskt skyldiga att bevara eller har berättigade intressen att bevara. Om du vill utöva sådana rättigheter, var vänlig kontakta oss på det sätt som beskrivs under 11. Kontaktinformation nedan.

  10. Ändringar

  SONY kommer att informera om eventuella ändringar i sin integritetspolicy genom ett tydligt meddelande i applikationen. Du kan även se den senaste integritetspolicyn när som helst genom att välja ”Inställningar” > ”integritetspolicy” i applikationen.

  11. Kontaktinformation

  Om du har några frågor eller oroar dig över denna integritetspolicy, eller om du vill utöva någon laglig rätt med hänsyn till insamlade data, så var vänlig kontakta oss.

  Om du befinner dig i EU: Sony Marketing Inc., ett japanskt företag, är registeransvariga för insamlade data. Vår representant i EU är det holländska företaget Sony Europe BV med affärsadressen Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddorp, Nederländerna. Om du oroar dig över hur vi behandlar dina data kan du kontakta vår representant i EU på e-postadressen privacyoffice.SEU@sony.com. Du kan även kontakta dem genom att skriva till Sony Europe BV på ovanstående adress, eller till The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannien, eller också kontakta ditt lokala Sony-företag på http://sony-europe.com.

  Om du befinner dig i Storbritannien: Sony Marketing Inc., ett japanskt företag, är registeransvariga för insamlade data. Vår representant i Storbritannien är det holländska företaget Sony Europe BV vars brittiska filial har affärsadressen The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannien. Om du oroar dig över hur vi behandlar dina data kan du kontakta vår representant i Storbritannien på e-postadressen privacyoffice.SEU@sony.com. Du kan även kontakta dem genom att skriva till The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannien, eller också kontakta ditt lokala Sony-företag på http://sony-europe.com.

  12. Integritetsrättigheter (inklusive integritetsrättigheter i EES samt i Kalifornien och andra amerikanska stater)
  I somliga länder, inklusive länder inom EES, har du vissa rättigheter beträffande den personliga information Sony har om dig. Dessa rättigheter kan omfatta rätten att: begära en kopia av den personliga information vi har om dig, och/eller att begära att vi rättar, gör tillägg till eller raderar informationen om den är felaktig. I somliga länder, inklusive länder inom EES, kan du även begära att få vissa typer av information om dig i strukturerad, maskinläsbar form, och att be oss dela (porta) dessa insamlade data till en annan registeransvarig. Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel ifall att uppfylla din begäran skulle medföra att någon annan persons data avslöjas, eller om du ber oss radera information som vi är juridiskt skyldiga att bevara eller har berättigade intressen att bevara. Om du vill utöva sådana rättigheter, var vänlig kontakta oss på det sätt som beskrivs i avsnitt 11 ovan.

  SONY-gruppens integritetsrättigheter för EU-invånare:
  Om du är bosatt inom EU/EES kan du ha följande rättigheter till dina insamlade data, enligt Artikel 15-18 och Artikel 19-21 GDPR:

  • Du har rätt att få tillgång till (inklusive en kopia av) dina insamlade data (Artikel 15 GPDR); att korrigera, radera eller begränsa (stoppa eventuell pågående) behandling av dina insamlade data (Artikel 16-18 GDPR); samt att erhålla de insamlade data du gett oss för ett kontrakt eller med ditt medgivande i strukturerad, maskinläsbar form, och att be oss dela (porta) dessa insamlade data till en annan registeransvarig (Artikel 20 GDPR).
  • Dessutom kan du invända mot behandling av dina insamlade data i somliga fall (i synnerhet när vi inte behöver behandla data för att uppfylla avtalsenliga eller andra juridiska krav, eller när vi använder dessa data för direktmarknadsföring-Artikel 21 GDPR). 
  • I de fall vi har bett om ditt godkännande kan du dra tillbaka godkännandet när som helst (Artikel 7, paragraf 3 GDPR). Om du ber om att dra tillbaka ditt godkännande till att SONY behandlar dina data, kommer det inte att påverka eventuell behandling som redan har ägt rum vid den tidspunkten.

  Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel ifall att uppfylla din begäran skulle medföra att någon annans persondata avslöjas, eller om du ber oss radera information som vi är juridiskt skyldiga att bevara eller har berättigade intressen att bevara. Om du vill utöva sådana rättigheter, så var vänlig kontakta oss.

  Du har även rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd i landet/regionen där du bor, där du arbetar, eller där du anser att ett intrång i dataskyddet har skett - även om vi hoppas att vi kan hjälpa till om du har några frågor eller oroar dig över vår användning av insamlade data.

  Senast uppdaterad: 2020-06-25