Regler och annan information för ditt land

Läs mer om vilka regler som gäller i ditt land för produkter från Sony.

Energieffektivitet

Information om miljövänlig design för extern strömförsörjning:

”Gällande information om ekodesignkrav för externa nätaggregat i enlighet med bilaga II, punkt 2(b) i KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1782 av den 1 oktober 2019 om fastställande av krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 278/2009, använd följande länk, där du kan söka information om externa nätaggregat per modellnamn:

En förklaring av EU:s energimärkning

Energimärkningar är alfabetiska klassningar från "A++" (effektivast) till "F" (minst effektiv). Enligt EU:s förordning 1062/2010 måste alla tv-apparater som säljs i butik och online ha en energimärkning. Den här energimärkningen används för närvarande. Gränser för energieffektivitetsklasserna anpassas av Europeiska kommissionen med tiden.

Energieffektivitet

Den årliga energiförbrukningen på XYZ kWh baseras på strömförbrukningen när tv:n används fyra timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur tv:n används

Vi på Sony är fast beslutna att varje år utveckla och tillverka produkter som är mer energieffektiva än tidigare modeller. Faktum är att de allra flesta av våra tv-apparater har energimärkning med klassning A++ till A, och det finns inga lägre klassningar än B.

Återtagande/återvinning

Kassering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), batterier och förpackningsavfall

Elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer och förpackningar ska inte kasseras som hushållsavfall utan måste lämnas in till återvinning. Detta anges av symbolen med en överkryssad soptunna på elektriska eller elektroniska produkter och batterier. På vissa batterier kan den här symbolen användas i kombination med den kemiska beteckningen för bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,004 % bly.

Genom att säkerställa att produkter, batterier och förpackningar kasseras på rätt sätt kan du bidra till att minska potentiellt negativa effekter på miljö och på människors hälsa som kan orsakas av felaktig avfallshantering. Beroende på var du bor är det också möjligt att kassera annat än förpackningspapper, till exempel handböcker och cd/dvd-skivor via särskilda insamlingssystem. Återvinning av dessa material bidrar till att spara på naturens resurser.

Om du vill ha mer detaljerad information om retur och återvinning av produkter, batterier och förpackningar kan du kontakta ditt kommunkontor, avfallshanteringsföretag eller butiken där du köpte produkten eller batteriet. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl måste ha permanent anslutning till ett inbyggt batteri bör batteriet endast bytas av kvalificerad servicepersonal.

För att säkerställa att batteriet och elektrisk och elektronisk utrustning tas om hand på rätt sätt ska du lämna in sådana här produkter på lämpligt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. När det gäller alla andra typer av batterier läser du avsnittet i handboken om hur du tar ut batteriet ur produkten på ett säkert sätt. Ta bort batteriet och lämna in det på lämpligt insamlingsställe för återvinning av uttjänta batterier.

WEEE-direktivet

Släng aldrig elektronik i hushållsavfallet. Den måste återvinnas separat

Batteridirektivet

Släng aldrig batterier i hushållsavfallet. De måste återvinnas separat

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

Förutom det arbete vi utför för att minska användningen av skadliga ämnen kräver EU-förordning nr 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical) att alla företag som är verksamma inom EU, däribland Sony, ska uppfylla olika juridiska krav. Ett av dem är att kunderna ska informeras om användningen i våra produkter av SVHC (Substances of Very High Concern), som finns listade i REACH:s så kallade kandidatlista.