Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till AI-based Real-time Tracking AF (AI-baserad autofokus med realtidsspårning) och om du har ställt in Touch Function (pekfunktion) på Tracking AF (spårningsautofokus) kan du använda Real-time Tracking (realtidsspårning) till att spåra motiv även när du fokuserar manuellt
 • Lägger till Breathing Compensation (andningskompensation) för konsekvent bildvinkel när du fokuserar
 • Lägger till 16-bitars RAW-utdata via HDMI
 • Lägger till ett bokehjusteringsläge för enkel justering samtidigt som det minimerar exponeringsändringar
 • Lägger till nya funktioner med stöd för både HDR (High Dynamic Range) och SDR (Standard Dynamic Range) för SR Live
  • SDR: Emulated Preview Display (emulerad förhandsgranskningsvisning) på EVF
  • SDR: Gain Metadata Recording (förstärkningsmetadatainspelning)
 • Lägger till funktionen Picture Cache Recording (bildcacheinspelning) som även stöds när du filmar med slow- och quickmotion
 • Visade den fyrkanaliga ljudnivåmätaren på skärmen
 • Lägger till andra användbara funktioner

Obs! Se Hjälpguiden för mer information om alla uppdaterade funktioner.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Lägger till alternativen 100P och 120P till menyn för bildhastigheter för slow- och quickmotion när kodeken är inställd på RAW eller RAW & XAVC-I
 • Åtgärdar ett fel där EI-värdet inte återspeglas korrekt vid uppspelning i Cine EI-läget
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Obs! Kontakta kundtjänsten för information om tidigare versioner.

Filinformation

Filnamn

 • BODYDATA.DAT

Filstorlek

 • För Windows OS: 533 MB (558 976 368 byte)
 • För Mac OS: 559 MB (558 976 368 byte)

Utgivningsdatum

 • 27-01-2022

Förberedelser

Den här proceduren innehåller information om hur du uppdaterar systemprogramvaran för ILME-FX6. Spara först versionsuppdateringsdata på ett SD-kort av typ SDXC eller CFexpress-minneskort av typ A och uppdatera sedan enheten via menyn.

Obs!

 • CFexpress-minneskort av typ A kallas för CFexpress-kort i den här proceduren.
 • Om du vill ha mer information om hur du använder menyn läser du i bruksanvisningen.

Kontrollera befintlig version

Operativsystem

Välj VersionVersion Number (versionsnummer) på menyn Maintenance (underhåll) för att visa versionsinformation för ILME-FX6.

Uppgraderingsanmärkningar

 • Anslut alltid den medföljande nätadaptern när du uppdaterar. Om ett batteri är anslutet fortsätter uppdateringen även om du skulle koppla bort nätadaptern.
 • Koppla ifrån alla anslutna enheter (USB-enheter, SDI, HDMI, mikrofon, skotillbehör osv.) och mata ut all media som inte används vid uppdateringen.
 • Om du använder ett SD-kort ska du se till att det är ett SDXC- eller CFexpress-minneskort. Mer information om vilka SDXC- och CFexpress-minneskort som stöds finns i bruksanvisningen.
 • Använd ett SDXC- eller CFexpress-minneskort som du har formaterat på minneskortplatsen med hjälp av funktionen för enhetsformatering. Mer information om formateringsfunktionen finns i bruksanvisningen.

Spara versionsuppdateringsdata på ett SDXC- eller CFexpress-kort

 1. Sätt i det formaterade SDXC- eller CFexpress-kortet i datorn.
 2. Spara alla data i rotkatalogen på SDXC- eller CFexpress-kortet.

Obs! Ändra inte filnamnet.

Uppdatera systemets programvaruversion

Obs! Utför inte någon av följande åtgärder när du uppdaterar systemprogramvaran. Om du gör det slutförs inte versionsuppdateringen och enheten kan sluta fungera på rätt sätt.

 • Ta inte ut SDXC- eller CFexpress-kortet
 • Stäng inte av enheten

Mer information om hur du använder enheten finns i bruksanvisningen.

 1. Sätt i det SDXC- eller CFexpress-kort du har sparat versionsuppdateringsdata på i kortplats B på enheten.
  Obs! Versionsuppdateringsdata kan bara identifieras via plats B.
 2. Välj Version Version Up (uppdatera version) på menyn Maintenance (underhåll) och välj sedan Execute (kör).
  Obs! Meddelandet Please use the AC Adapter (använd nätadaptern) visas. Om det inte går att identifiera några versionsuppdateringsdata kan du inte välja Version Up (uppdatera version).
 3. Välj Execute (kör) på skärmen för att bekräfta att du vill uppdatera version.
  Obs! Meddelandet Version Update VX.XXVY.YY (versionsuppdatering VX.XX → VY.YY) visas (X.XX: nuvarande versionsnummer, Y.YY: senaste versionsnummer).
 4. Välj Execute (kör) på skärmen igen för att bekräfta att du vill uppdatera versionen. Versionen uppdateras. Åtkomstindikatorn blinkar när versionsuppdateringen startar. Processen tar cirka tio minuter (tiden beror på vilka versioner du uppdaterar mellan). När versionen har uppdaterats slutar åtkomstindikatorn att blinka och enheten startas om automatiskt.
  Obs! Om skärmen är svart i mer än 15 minuter sätter du enhetens strömbrytare på läget OFF (av), drar ut nätsladden, sätter i den igen och sätter strömbrytaren på läget ON (på). Kontrollera versionsuppuppdateringsproceduren och utför den sedan från steg 1 igen. Om problemet med versionsuppdateringen kvarstår och du inte kan slutföra uppdateringen kan det vara något problem med enheten. I så fall kontaktar du en servicerepresentant från Sony.
 5. Kontrollera att versionen har uppdaterats (se Kontrollera befintlig version). Om systemprogramvaran inte har uppdaterats till den senaste versionen kontrollerar du versionsuppdateringsproceduren och utför uppdateringsproceduren från steg 1 igen.