Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där EI-värdet inte återspeglas korrekt vid uppspelning i Cine EI-läget
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Filinformation

Filnamn

 • BODYDATA.DAT

Utgivningsdatum

 • 25-03-2021

Förberedelser

Det här dokumentet innehåller information om hur du uppdaterar systemprogramvaran på ILME-FX6.  Spara först versionsuppdateringsdata på ett SD-kort av typ SDXC eller CFexpress-minneskort av typ A och uppdatera sedan enheten med hjälp av menyn.
Obs!

 • CFexpress-minneskort av typ A kallas för CFexpress-kort i det här dokumentet.
 • Om du vill ha mer information om hur du använder menyn läser du i bruksanvisningen.

Kontrollera befintlig version

Operativsystem

Välj Version → Version Number (versionsnummer) på menyn Maintenance (underhåll) för att visa versionen för ILME-FX6-version.

Uppgraderingsanmärkningar

 • Anslut alltid den medföljande nätadaptern när du uppdaterar. Om det finns ett anslutet batteri fortsätter uppdatering om du skulle koppla ifrån nätadaptern.
 • Koppla ifrån alla anslutna enheter (USB-enheter, SDI, HDMI, mikrofon, skotillbehör osv.) och mata ut all media som inte används vid uppdateringen.
 • Om du använder ett SD-kort ska du se till att det är ett SDXC- eller CFexpress-minneskort. Mer information om SDXC- och CFexpress-minneskort som stöds finns i bruksanvisningen.
 • Använd ett SDXC- eller CFexpress-minneskort som du har formaterat på minneskortplatsen med hjälp av formateringsfunktionen för enheten. Mer information om formateringsfunktionen finns i bruksanvisningen.

Spara versionsuppdateringsdata på ett SDXC- eller CFexpress-kort

 1. Sätt i det formaterade SDXC- eller CFExpress-kortet i datorn.
 2. Hämta ZIP-filen med versionsuppdateringsdata från webbplatsen för nedladdning av uppdateringsdata och spara ZIP-filen på datorn.
 3. Packa upp ZIP-filen för att hämta verionsuppdateringsdata (filen med filtillägget ”.dat”) och spara data i rotkatalogen på SDXC- eller CFexpress-kortet.

Obs! Ändra inte filnamnet.

Uppdatera systemprogramvaruversion

Obs! Utför inte någon av följande åtgärder när du uppdaterar systemprogramvaran. Om du gör det kommer inte versionsuppdateringen att slutföras och enheten kommer eventuellt inte att fungera på rätt sätt:

 • Ta bort/sätta i SDXC- eller CFExpress-kortet
 • Avstängning av enheten

Mer information om hur du använder enheten finns i bruksanvisningen.

 1. Sätt i det SDXC- eller CFexpress-kort du har sparat versionsuppdateringsdata på i plats B på enheten.
  Obs! Endast plats B känner igen versionsuppdateringsdata.
 2. Välj Version → Version Up (uppdatera version) på menyn Maintenance (underhåll) och välj sedan Execute (kör).
  Obs! Meddelandet Please use the AC Adapter (använd nätadaptern) visas. Om det inte går att identifiera några versionsuppdateringsdata går det inte att välja Version Up (uppdatera version).
 3. Välj Execute (kör) på skärmen för att bekräfta att du vill uppdatera version.
  Obs! Meddelandet Version Update VX.XX → VY.YY (versionsuppdatering VX.XX → VY.YY) visas (X.XX:befintligt versionsnummer, Y.YY: senaste versionsnummer).

 4. Välj Execute (kör) på skärmen för att bekräfta att du vill uppdatera version igen. Versionen uppdateras. Åtkomstindikatorn blinkar när versionsuppdateringen startar. Processen tar cirka sex minuter (tiden beror på kombinationen av gamla och nya uppdateringsversioner). När versionen har uppdaterats slutar åtkomstindikatorn blinka och enheten startas om automatiskt.
  Obs! Om skärmen är svart i mer än femton minuter sätter du enhetens strömbrytare på läget OFF, drar ut nätsladden, sätter i den igen och sedan sätter du strömbrytaren till läget ON. Kontrollera versionsuppuppdateringsproceduren och utför den sedan från steg 1 igen. Om versionsuppdateringsproblemet kvarstår och det inte går att slutföra uppdateringen kan det bero på problem med enheten. I så fall kontaktar du en servicerepresentant från Sony.

 5. Kontrollera att versionen har uppdaterats (se Kontrollera befintlig version). Om systemprogramvaran inte har uppdaterats till den senaste versionen kontrollerar du versionsuppdateringsproceduren och utför uppdateringsproceduren från steg 1 igen.