Slutanvändaravtal

Nedladdad programvara och onlineprogram: Restriktioner och ansvarsbegränsning

Alla drivrutiner, all programvara, alla program (inklusive uppgraderingar och uppdateringar), alla webbläsartillägg, all kringutrustning och alla övriga applikationer, datorbaserade tjänster och verktyg som görs tillgängliga för användare i samband med eller i syfte att underlätta åtkomst till prenumerationer kopplade till denna webbplats, alla filer och bilder som ingår i eller genereras av programvara, program och annat material som är tillgängliga för nedladdning, eller som fjärrprogram eller fjärrtjänster från webbplatsinnehållet (Verktygen), tillhandahålls som service till användarna. Äganderätten till Verktygen (nedladdade eller inte) inklusive all relaterad immaterialrätt tillhör Sony, Sonys dotterbolag samt relevanta licensgivare och överlåts inte till användarna.

Användarens användning av Verktygen omfattas även av villkoren i eventuella tillhörande dokument online eller offline, slutanvändarlicenser och andra relevanta avtal, samt av villkoren som definieras av den aktuella leverantören eller licensgivaren (slutanvändarlicens), vilka har företräde framför dessa villkor i händelse av att de står i konflikt med dessa. Om ett Verktyg inte åtföljs av en slutanvändarlicens, licensieras Verktyget till dig som ensam användare och är icke överlåtelsebar, icke-exklusiv och återkallningsbar.

Verktygen får endast användas i enlighet med villkoren i tillämplig slutanvändarlicens. Användaren får inte reproducera, kopiera, hyra ut, leasa, bakåtkompilera, dekompilera eller sälja Verktygen utom enligt vad som uttryckligen tillåts i slutanvändarlicensen och gällande lag. Obehörig användning av Verktygen bryter mot upphovsrätt och annan immaterialrätt, och Sony eller relevant licensgivare (i tillämpligt fall) förbehåller sig alla rättigheter.
Sony ger inga garantier avseende korrektheten eller tillförlitligheten i resultat eller utdata från Verktygen. Sony åtar sig ingen ansvarsskyldighet för förlust av data eller skada till följd av installation eller användning av nedladdade Verktyg, och ger inga övriga garantier och åtar sig ingen övrig ansvarsskyldighet avseende Verktygen. Sony rekommenderar att användarna (och användarna samtycker till att följa denna rekommendation) alltid skapar och behåller en kopia av alla data i maskinvara (med eller i vilken Verktygen installeras eller används) innan Verktygen installeras eller används.
Sony och Sonys dotterbolag tillhandahåller inte (med undantag för vad som uttryckligen anges i tillämplig slutanvändarlicens) support eller hjälp vid användning, installation eller underhåll av Verktygen, eller hjälp med att lösa problem som uppstår till följd av användning eller installation av Verktygen.

Du samtycker till att Verktygen och eventuell medföljande dokumentation och teknisk information kan omfattas av tillämpliga lagar och förordningar avseende exportbegränsning. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera Verktygen, vare sig direkt eller indirekt, i strid med sådana lagar och förordningar.
I fall då Sony skriftligen samtycker till att tillhandahålla teknisk support i samband med en Sony-produkt, ska Sony endast tillhandahålla sådana supporttjänster för relevanta Sony-produkter med operativsystem och annan programvara i samma form och version som levererades från Sonys eller Sonys dotterbolags fabrik, och kan välja att inte tillhandahålla support för Sony-produkter i vilka Verktygen senare har byggts in eller lästs in.

Tillämpliga slutanvändarlicenser kan medföra ytterligare undantag eller begränsningar av garantier och ansvarsskyldighet avseende Verktygen.

Genom att ladda ned Verktygen godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, får du inte ladda ned något Verktyg eller tillhörande onlinedokumentation.