Om den här filen

Om denna uppgradering (25/12/2014):

Den här hjälpuppgraderingen uppgraderar den inbyggda programvaran SMP-N100 till version M05.R.086 och ger följande fördelar:

 • Improves the encryption security

Fördelar i tidigare uppgraderingar som ingår i version M05.R.086:

 • Stöd för funktionen Party Streaming™
 • Stöd för renderarfunktionen
 • Förbättrad HDMI-anslutning


Varning!

 • Det här hjälpprogrammet är endast avsett för användning med SMP-N100 som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.
 • Följ uppdateringsanvisningarna noggrant. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att uppgraderingen av den inbyggda programvaran avbryts, vilket kan medföra att systemet inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av spelaren eller koppla bort den från växelströmsuttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvaran kan orsaka att systemet inte svarar eller måste repareras.
 • Din SMP-N100 återställs till fabriksinställningarna. Efter installation av uppgraderingen måste du konfigurera om spelaren.

Förberedelser

Kontrollera den inbyggda programvarans version:

 • Sätt på tv-apparaten och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som Network Media-spelaren är ansluten till.
 • Sätt på Network Media-spelaren.
 • Vänta tills xross media bar™-menyn visas innan du fortsätter.
 • Använd pilarna på fjärrkontrollen för att välja "Setup" - "System Settings" [Inställningar - Systeminställningar] och tryck sedan på ENTER-knappen.
 • Använd pilarna på fjärrkontrollen för att markera "System Information" [Systeminformation] och tryck sedan på ENTER-knappen.
 • Den inbyggda programvarans aktuella version som finns installerad på Network Media-spelaren visas på tv-skärmen enligt nedan:

  SOFTWARE VERSION M.05.R.071

  Om versionsnumret är M.05.R.086 eller högre behöver du inte installera den här uppgraderingen för inbyggd programvara.

Den inbyggda programvaran i Network Media-spelaren SMP-N100 kan endast uppgraderas med en nätverksuppgradering.

 • Anslut Network Media-spelaren till Internet med en Ethernet-kabel för att kunna utföra uppgraderingen.
 • Läs avdelningen "Nätverksuppgraderingsprocessen" nedan för ytterligare information.

 • Läs all information noggrant innan du hämtar och installerar en fil. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka att spelaren inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av Network Media-spelaren eller koppla bort den från växelströmsuttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvarans uppgradering kan orsaka att Network Media-spelaren inte svarar eller måste repareras.
 • För att denna uppgraderingsmetod ska kunna användas måste spelaren vara korrekt ansluten till en fungerande Internetuppkoppling.
 • För att uppgraderingen av den inbyggda programvaran ska kunna ske måste spelaren vara korrekt ansluten till en kompatibel tv.

Uppgraderingen av den inbyggda programvaran tar ungefär 15 till 30 minuter beroende på systemkonfigurationen och nätverksanslutningen.

 1. Sätt på tv-apparaten och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som Network Media-spelaren är ansluten till.
 2. Anslut Network Media-spelarens LAN-port till en Internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
 3. Sätt på Network Media-spelaren.
 4. Vid xross media bar™-inställningen använder du fjärrkontrollens pilar för att markera "Setup" - "Network Update" [Inställningar - Nätverksuppdatering]. Tryck sedan på ENTER-knappen.
 5. Meddelandet "Perform version update?" [Vill du utföra versionsuppdatering?] visas på tv-apparaten.
 6. Välj "OK" och tryck sedan på ENTER-knappen.
 7. Hämtningen startas och hämtningsskärmen visas på tv-apparaten.
 8. Medan hämtningen pågår visas meddelandet "DL */9" på tv-apparaten.
  Obs! "*" ändras från "0" till "9", vilket indikerar förloppet.
 9. När hämtningen är slutförd startar uppgraderingen och "VUP" visas på tv-apparaten.
 10. Medan uppgraderingen installeras visas meddelandet "VUP */9" på tv-apparaten.
  Obs! "*" ändras från "0" till "9", vilket indikerar förloppet.
 11. Network Media-spelaren kommer att stänga av sig automatiskt.
 12. Sätt på Network Media-spelaren.
 13. Kontrollera den inbyggda programvarans aktuella version för att bekräfta att uppgraderingen har lyckats.

Obs!

 • Om de sista tre siffrorna i versionsnumret är 086 har uppgraderingen lyckats.

Eventuella problem i samband med nätverksuppdateringenNär du kör nätverksuppgraderingen visar tv-apparaten "Connection status cannot be confirmed" [Anslutningens status kan ej bekräftas] och det går inte att uppgradera den inbyggda programvaran.

Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen. Kontrollera att din SMP-N100 har rätt nätverksinställningar.

 1. Kontrollera att Ethernet-kabeln sitter fast i "LAN"-porten på spelaren och i din Internetkälla.
 2. Kontrollera nätverksinställningarna i Network Media-spelaren och bekräfta att spelaren har tilldelats en egen IP-adress. Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet "Proxy Server".
 3. Följ instruktionerna för nätverksuppgradering igen.


Strömmen slogs av under uppgraderingsprocessen.

Sätt på Network Media-spelaren och följ instruktionerna för nätverksuppgradering igen.Nätverksuppgraderingsprocessen består av två delar. Först hämtar du en fil och sedan görs själva uppgraderingen. Om hämtningen av filen är klar och det sedan tar över 30 minuter att uppgradera den inbyggda programvaran kan det vara något som är fel.

 1. Dra ur strömsladden ur vägguttaget, vänta några minuter och sätt sedan i den igen.
 2. Slå på strömmen till din SMP-N100.
 3. Utför nätverksuppgraderingsprocessen igen.
 4. Om felet inte åtgärdas efter det andra uppgraderingsförsöket ber vid dig att kontakta Sony.