Om den här filen

 • Utgivningsdatum: 23-06-2016
 • Namn: Uppdatering av fast programvara till v. 14
 • Aktuella modeller: MEX-M100BT
 • Fördelar och förbättringar:
   • Åtgärdar sällsynta situationer då ljudenheten oplanerat återställs när tändningen ändras från ACC OFF (tillbehör av) till ACC på (tillbehör på)
   • Åtgärdar ett problem där ljudenheten inte startas (aktiveras) när bilmotorn slås på
   • Obs! Om enheten inte startas när motorn startas och problemet inte går att avhjälpa genom att trycka på återställningsknappen på huvudenheten: följ stegen nedan.

    1. Stäng av bilmotorn.
    2. Koppla bort huvudenheten från bilbatteriet. Vänta några minuter och anslut sedan huvudenheten till batteriet igen.
    3. Starta bilmotorn och kontrollera att enheten startar.
    4. Uppdatera den fasta programvaran i produkten.

 • Versioner av fast programvara som berörs:
  • Utför uppdateringen om den fasta programvaran i enheten är en tidigare version än 13
  • Uppdateringen är inte nödvändig om den fasta programvaran är version 14 eller senare

Så här kontrollerar du programvaruversionen i huvudenheten

 1. Starta huvudenheten.
 2. Håll knappen SOURCE (SRC) intryckt i en sekund för att stänga av ljudkällan och visa klockan.
 3. Tryck på MENU.
 4. Vrid kontrollvredet för att visa SET GENERAL och tryck på vredet.
 5. Vrid kontrollvredet för att visa SET FIRMWARE och tryck på vredet.
 6. Vrid kontrollvredet för att visa FW VERSION och tryck på vredet. Den befintliga programversionen visas. Om versionen är 14 eller senare behöver du inte utföra uppdateringen.

Installera

1. Förberedelse: Förbereda en USB-lagringsenhet inför uppdatering av fast programvara

 1. Sätt i USB-enheten i datorn och formatera den med FAT16- eller FAT32-filsystemet.
 2. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
 3. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  • Filnamn: MEX-M100BT_v1400.dat
  • Filstorlek: 3,10 MB (3 260 480 byte)
 4. Kopiera uppdateringsfilen under rotkatalogen på USB-enheten som är ansluten till datorn.
 5. Koppla från USB-enheten från datorn.

2. Uppdatering: Uppdatera den fasta programvaran i huvudenheten via USB-lagringsenheten

Obs!

 • Följ alla steg nedan.
 • Uppdateringen tar cirka en minut.
 • Parkera bilen på en säker plats och starta motorn för att undvika att strömmen till enheten tar slut.

 1. Anslut USB-minnet till huvudenheten och kontrollera att USB NO MUSIC visas.
 2. Håll knappen SOURCE (SRC) intryckt i en sekund för att stänga av ljudkällan och visa klockan.
 3. Tryck på MENU.
 4. Vrid kontrollvredet för att visa SET GENERAL och tryck på vredet.
 5. Vrid kontrollvredet för att visa SET AUTO OFF och tryck på vredet.
 6. Vrid kontrollvredet för att visa SET AUTO OFF-ON och sätt inställningen på OFF. Kontrollera att SET AUTO OFF-OFF visas på huvudenheten (se illustrationen nedan) och tryck på vredet. 7. Vrid kontrollvredet för att visa SET FIRMWARE och tryck på vredet.
 8. Vrid kontrollvredet för att visa FW UPDATE och tryck på vredet.
 9. Vrid kontrollvredet för att visa FW UPDATE-YES och tryck på vredet. Uppdateringen startar och CHECKING visas. Åtgärden bör ta cirka en minut. Om uppdateringen slutförs utan fel, startar enheten om automatiskt med ljudkällan avstängd (klockan visas).
 10. Kontrollera att den fasta programvaran har uppdaterats genom att följa stegen i ”Så här kontrollerar du programvaruversionen i huvudenheten” ovan. Om versionsnumret är 14 är uppdateringen klar.
 11. Om du använde inställningen AUTO OFF innan du uppdaterade programvaran, ska du ställa in AUTO OFF igen.

VIKTIGT! Vi rekommenderar starkt att du raderar enhetens Bluetooth-parkopplingsinformation som har lagrats i mobiltelefonen samt att du utför parkopplingen igen för att undvika eventuella problem med Bluetooth-anslutningen. Information om hur du raderar Bluetooth-parkopplingsinformation finns i bruksanvisningen till mobiltelefonen.