Tillämpliga modeller

Den här informationen gäller följande modeller av Blu-ray/DVD hemmabiosystem:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av Blu-ray-spelaren.

 • Namn: Blu-ray Disc / DVD Home theatre system uppdatering av inbyggd programvara till version M04.R.789
 • Utgivningsdatum: 02/01/2015
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättra krypteringssäkerheten
 • Restriktioner: endast avsett för användning med Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystem som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har ett nytt Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystem. Om versionsnumret är M04.R.789 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på TV:n och Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet. Kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet är anslutet till, dvs. om spelaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång
 2. Tryck på knappen "FUNCTION" [FUNKTION] upprepade gånger tills funktionen "BD/DVD" visas på displayen
 3. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOPP-knappen och väntar tills du ser menyn XrossMediaBar™ (XMB™)
 4. I XrossMediaBarTM markerar du Setup [Installation] > System Settings [Systeminställningar] och väljer sedan ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen
 5. Markera System Information [Systeminformation] och välj ENTER
 6. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på tv-skärmen: "Software Version M04.R.789" - om versionsnumret är M04.R.789 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Installera

Med två enkla metoder kan du uppdatera den inbyggda programvaran på Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.

 1. Sony Home Audio och Video: Nedladdning av inbyggd programvara  

  • Läs all information noggrant innan du laddar ner och installerar en fil. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att spelaren inte svarar eller måste repareras
  • Detta hjälpprogram får endast användas med Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelare som har sålts i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder
  • För att denna uppgraderingsmetod ska kunna användas måste spelaren vara korrekt ansluten till en fungerande internetuppkoppling.
  • För att uppgraderingen av den inbyggda programvaran ska kunna utföras måste spelaren vara korrekt ansluten till en kompatibel tv.
  • Uppgraderingen av den inbyggda programvaran tar ungefär 15 till 30 minuter beroende på systemkonfigurationen och nätverksanslutningen

  Instruktioner:

  • Innan du börjar:
  1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren är ansluten till.

  2. Anslut Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelarens LAN-port till en internetkälla med en Ethernet-kabel.

  3. Sätt på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren.

  4. Om det ligger en skiva i spelaren tar du ut skivan.

  • Utföra uppgraderingen:
  1. På xross media bar™-menyn använder du fjärrkontrollens pilar för att markera "Setup" - "Network Update" [Installation - Nätverksuppdatering] och trycker sedan på ENTER-knappen.

  2. Meddelandet "Perform version update?" [Vill du utföra versionsuppgradering?] visas på tv:n.

  3. Välj "OK" och tryck sedan på ENTER-knappen.

  4. Nedladdningen startas och nedladdningsskärmen visas på tv:n.

  5. Under nedladdningen visas meddelandet "*/9" på tv:n och på spelarens display.

   Obs! "*" ändras från "0" till "9", vilket indikerar nedladdningsförloppet.

  6. När nedladdningen är klar startar uppgraderingen och "UPDATING" visas på spelarens display.

  7. Medan uppgraderingen installeras visas meddelandet "UPDATING" på spelarens display.

  8. Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när "COMPLETE" visas på spelarens display.

   VARNING! Använd inte spelaren och stäng inte av den förrän detta meddelande visas. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren inte svarar eller måste repareras.

  9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren stängs av automatiskt.

  10. Sätt på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren.

  11. Kontrollera den inbyggda programvarans aktuella version för att bekräfta att uppgraderingen har lyckats.

   Obs! Om de sista tre siffrorna i versionsnumret är 789 har den inbyggda programvaran uppgraderats.

  Eventuella problem i samband med nätverksuppdateringen


  "UPDATE" och "INCOMPLETE" [UPPDATERING/OFULLSTÄNDIG] visas omväxlande på displayen.

  1. Dra ur kontakten ur vägguttaget och sätt i den igen
  2. Sätt på Blu-ray-/DVD-hemmabiosystemet
  3. Utför nätverksuppgraderingsprocessen igen
  4. Om felet inte åtgärdas efter det andra uppgraderingsförsöket ber vid dig att kontakta Sony


  När du kör nätverksuppgraderingen visar tv-apparaten "Connection status cannot be confirmed" [Anslutningens status kan ej bekräftas] och det går inte att uppgradera den inbyggda programvaran.

  Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen. Kontrollera att hemmabiosystemet har rätt nätverksinställningar.

  1. Kontrollera att nätverkssladden är insatt i porten.
  2. Kontrollera nätverksinställningen och se efter om Blu-ray-/DVD-hemmabiosystemet har en egen IP-adress. Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet "Proxy Server".
  3. Utför sedan nätverksuppgraderingsprocessen igen

  Strömmen stängdes av under uppdateringen.

  Sätt på systemet igen. Utför sedan nätverksuppgraderingsprocessen igen.


  När Blu-ray-/DVD-hemmabiosystemet sätts på efter att uppgraderingen har utförts visas meddelandet "WELCOME" [VÄLKOMMEN] konstant på displayen.

  Kontakta Sony.


  Uppgraderingen av den inbyggda programvaran (inte hämtningen) pågår i över 30 minuter.

  1. Dra ur strömsladden ur vägguttaget, vänta några minuter och sätt sedan i den igen
  2. Sätt på Blu-ray-/DVD-hemmabiosystemet
  3. Utför nätverksuppgraderingsprocessen igen
  4. Om felet inte åtgärdas efter det andra uppgraderingsförsöket ber vid dig att kontakta Sony


  Systemet sänder ingen 3D-signal efter 3D-uppdateringen trots att systemet är anslutet till en 3D-kompatibel TV.  Anslut den 3D-kompatibla TV:n med en HDMI-anslutning.

  Gör följande:

  1. Tryck på ”HOME” [HEM].
   Hemmenyn visas på TV-skärmen
  2. Tryck på för att välja ”Setup” [Installation].
  3. Tryck på för att välja ”Screen Settings” [Skärminställningar] och tryck sedan på Enter.
  4. Tryck på för att välja ”Output Video Format” [Utgående videoformat] och tryck sedan på Enter.
  5. Tryck på för att välja ”HDMI” och tryck sedan på Enter.
  6. Välj ”Auto” och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Filinformation

Filnamn

 • UPDATA_M04R789.ZIP