Förberedelser

Om den här uppgraderingen (24/05/2011):

Det här hjälpprogrammet uppgraderar den inbyggda programvaran i Blu-ray Disc-spelaren/DVD-hemmabiosystemet till version 011 och ger följande fördelar:


 • Förbättrad BD-ROM-spelbarhet

Fördelar i tidigare uppgraderingar som ingår i version 011:

 • Slowmotionfunktion tillaggt till Blu-ray- och DVD-uppspelning.
 • Funktion för att gå framåt bildruta för bildruta tillaggt till Blu-ray- och DVD-uppspelning.
 • Förbättrad BD-ROM-spelbarhet
 • Förbättrar kompatibiliteten för bättre interaktivitet med vissa BD-ROM-skivor.

Aktuella modeller:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Välj den metod som du vill använda för att uppgradera Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren:


 • Nätverksuppgradering:
  • Nätverksuppgraderingen är mycket enkel att använda så vi rekommenderar att du använder denna metod.
  • Du måste ansluta Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel.

Klicka för att se instruktionerna

Klicka för att se instruktionerna

Nätverksuppgradering:

bdp
 • Läs all information noggrant innan du laddar ner och installerar en fil. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att spelaren inte svarar eller måste repareras.
 • Detta hjälpprogram får endast användas med Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelare som har sålts i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.
 • För att denna uppgraderingsmetod ska kunna användas måste spelaren vara korrekt ansluten till en fungerande internetuppkoppling.
 • För att uppgraderingen av den inbyggda programvaran ska kunna utföras måste spelaren vara korrekt ansluten till en kompatibel tv.
 • Uppgraderingen av den inbyggda programvaran tar ungefär 15 till 30 minuter beroende på systemkonfigurationen och nätverksanslutningen.

Instruktioner:

 • Innan du börjar:
 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren är ansluten till.
 2. Anslut Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelarens LAN-port till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
 3. Sätt på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren.
 4. Om det ligger en skiva i spelaren tar du ut skivan.
 • Utföra uppgraderingen:
 1. På xross media bar™-menyn använder du fjärrkontrollens pilar för att markera "Setup" - "Network Update" [Installation - Nätverksuppdatering] och trycker sedan på ENTER-knappen.
 2. Meddelandet "Perform version update?" [Vill du utföra versionsuppgradering?] visas på tv:n.
 3. Välj "OK" och tryck sedan på ENTER-knappen.
 4. Nedladdningen startas och nedladdningsskärmen visas på tv:n.
 5. Under nedladdningen visas meddelandet "*/9" på tv:n och på spelarens display.

  Obs! "*" ändras från "0" till "9", vilket indikerar nedladdningsförloppet.
 6. När nedladdningen är klar startar uppgraderingen och "UPDATING" visas på spelarens display.
 7. Medan uppgraderingen installeras visas meddelandet "UPDATING" på spelarens display.
 8. Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när "COMPLETE" visas på spelarens display.

  VARNING! Använd inte spelaren och stäng inte av den förrän detta meddelande visas. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren inte svarar eller måste repareras.
 9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren stängs av automatiskt.
 10. Sätt på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren.
 11. Kontrollera den inbyggda programvarans aktuella version för att bekräfta att uppgraderingen har lyckats.

  Obs! Om de sista tre siffrorna i versionsnumret är 011 har den inbyggda programvaran uppgraderats.

Eventuella problem i samband med nätverksuppdateringen

"UPDATE" och "INCOMPLETE" [UPPDATERING/OFULLSTÄNDIG] visas omväxlande på displayen.

 1. Dra ur kontakten ur vägguttaget och sätt i den igen.
 2. Sätt på Blu-ray-/DVD-hemmabiosystemet.
 3. Utför nätverksuppgraderingsprocessen igen.
 4. Om felet inte åtgärdas efter det andra uppgraderingsförsöket ber vid dig att kontakta Sony.


När du kör nätverksuppgraderingen visar tv-apparaten "Connection status cannot be confirmed" [Anslutningens status kan ej bekräftas] och det går inte att uppgradera den inbyggda programvaran.

Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen. Kontrollera att hemmabiosystemet har rätt nätverksinställningar.

 1. Kontrollera att nätverkssladden är insatt i porten.
 2. Kontrollera nätverksinställningen och se efter om Blu-ray-/DVD-hemmabiosystemet har en egen IP-adress. Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet "Proxy Server".
 3. Utför sedan nätverksuppgraderingsprocessen igen.


Strömmen stängdes av under uppdateringen.

Sätt på systemet igen. Utför sedan nätverksuppgraderingsprocessen igen.När Blu-ray-/DVD-hemmabiosystemet sätts på efter att uppgraderingen har utförts visas meddelandet "WELCOME" [VÄLKOMMEN] konstant på displayen.

Kontakta Sony.Uppgraderingen av den inbyggda programvaran (inte hämtningen) pågår i över 30 minuter.

 1. Dra ur strömsladden ur vägguttaget, vänta några minuter och sätt sedan i den igen.
 2. Sätt på Blu-ray-/DVD-hemmabiosystemet.
 3. Utför nätverksuppgraderingsprocessen igen.
 4. Om felet inte åtgärdas efter det andra uppgraderingsförsöket ber vid dig att kontakta Sony.


Systemet sänder ingen 3D-signal efter 3D-uppdateringen trots att systemet är anslutet till en 3D-kompatibel TV.


Anslut den 3D-kompatibla TV:n med en HDMI-anslutning.
Gör följande:

 1. Tryck på ”HOME” [HEM].
  Hemmenyn visas på TV-skärmen.
 2. Tryck på för att välja ”Setup” [Installation].
 3. Tryck på för att välja ”Screen Settings” [Skärminställningar] och tryck sedan på Enter.
 4. Tryck på för att välja ”Output Video Format” [Utgående videoformat] och tryck sedan på Enter.
 5. Tryck på för att välja ”HDMI” och tryck sedan på Enter.
 6. Välj ”Auto” och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Skapa en uppgraderingsskiva att sätta in i Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spelaren

Om du lyckades uppgradera Blu-ray-systemet med "Network upgrade" [Nätverksuppgradering] behöver du inte utföra detta steg.

Aktuella modeller:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Om din BD-systemmodell inte finns med i denna lista kan du klicka här för att välja rätt modell.

Varning!

 • Det här hjälpprogrammet är endast avsett för användning med Blu-ray Disc-spelare/DVD-hemmabiosystem som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.
 • Följ uppgraderingsinstruktionerna noggrant. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att uppgraderingsprocessen avbryts, vilket kan medföra att systemet inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av systemet eller koppla bort det från växelströmsuttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvarans uppgradering kan leda till att systemet inte svarar eller måste repareras.
 • Blu-ray Disc-spelaren/DVD-hemmabiosystemet återställs till standardfabriksinställningarna. När uppgraderingen har installerats måste du konfigurera om systemet.
 • Använd en ny oanvänd inspelningsbar CD-R-skiva för att bränna den inbyggda programvarans uppgradering. Systemet kanske inte klarar av att läsa en smutsig eller repad skiva.
 • Rekommenderade operativsystem för datorn som ska ladda ner uppgraderingen:
  • Windows® Vista®, Windows® XP eller Windows® 7 rekommenderas.
 • Du behöver en dator med en CD-brännare.

Kontrollera den inbyggda programvarans version:

 • Sätt på tv-apparaten och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som hemmabiosystemet BDV-E300/E800W/E801/Z7 är anslutet till.
 • Sätt på hemmabiosystemet BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Om hemmabiosystemet börjar att spela upp en skiva trycker du på "STOPP"-knappen och väntar tills den blå skärmbilden Sony Blu-ray Disc™ visas på tv-apparaten innan du fortsätter.
 • Vid "xross media bar™"-inställningen (XMB™) använder du fjärrkontrollens pilar för att markera "Setup" > "System Settings". Tryck sedan på ENTER-knappen.
 • Använd pilarna på fjärrkontrollen för att markera "System Information" och tryck sedan på ENTER-knappen.
 • Den inbyggda programvarans aktuella version som finns installerad i BDV-E300/E800W/E801/Z7 visas på tv-skärmen enligt nedan:

  PROGRAMVERSION XX.X.006

  Om versionsnumret är 011 eller högre behöver du inte installera den här uppdateringen för inbyggd programvara.

Nedladdningsprocedur:

 1. Hämta och spara filen UPDATA_13x011.ZIP på en tillfällig plats eller i en mapp med hämtade filer (se till att du kommer ihåg var du sparade filen).
 2. Gå till den plats där du sparade filen och kontrollera att storleken på filen UPDATA_13x011.ZIP är 48,165,706 byte.
 3. Högerklicka på filen UPDATA_13x011.ZIP och klicka på "Egenskaper".
 4. På skärmen med egenskaper för UPDATA_13x011.ZIP kontrollerar du att den visade storleken är 46,9 MB (48,165,706 byte). 5. Extrahera filen UPDATA_13x011.ZIP till valfri plats.
 6. De extraherade filerna får namnen "BD13-VUD.BIN" och "SONY_VUP.ID"
 7. Bränn över de dekomprimerade filerna ("BD13-VUD.BIN" och "SONY_VUP.ID") till rotkatalogen på en CD-R-skiva för att skapa en programuppgraderingsskiva (använd inte ISO9660-formatet om du använder ett CD-skrivprogram).

Viktig information:

 • Välj UDF-format om du använder en DVD/CD för att bränna programvaran.
 • Kontrollera att skivan har färdigställts.
 • Kontrollera att skivan skapades korrekt utan något fel. Om du är tveksam skapar du en ny uppgraderingsskiva.
 • Om ISO9660-formatet används kan en felaktig uppgraderingsskiva skapas.
 • Skapa inte uppgraderingsskivan med någon annan process än den som beskrivs ovan.

Uppgradering av inbyggd programvara:

 • Varning!

  - Stäng inte av eller koppla bort systemet från strömkällan under uppgraderingsprocessen. Om du gör det kan du skada systemet och göra det oanvändbart, vilket skulle innebära att systemet måste repareras.

  - Tryck inte på någon knapp, utöver de anvisade, förrän uppgraderingen är klar. Om du gör det kan du skada systemet och göra det oanvändbart, vilket skulle innebära att systemet måste repareras.
 1. Sätt på tv-apparaten och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som BD/DVD-hemmabiosystemet är anslutet till.
 2. Sätt på BD/DVD-hemmabiosystemet.
 3. Sätt in uppdateringsskivan i systemet och stäng skivfacket.
 4. Efter att skivan har satts in visas meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?]. 5. Välj OK och tryck sedan på ENTER-knappen.
 6. Hämtningen startar och "UPDATE" visas på systemets display.
 7. Vid en uppdatering:
  UPDATE */9 visas på frontpanelens display ("*" ändras från "0" till "9" vilket indikerar förloppet). 8. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när COMPLETE! [KLAR] visas på hemmabiosystemets display.
  Använd inte systemet och stäng inte av det förrän detta meddelande visas. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka att BD/DVD-hemmabiosystemet inte svarar eller måste repareras.
 9. Ta bort uppdateringsskivan från systemet.
 10. Sätt på BD/DVD-hemmabiosystemet.
 11. Kontrollera den inbyggda programvarans version:Disk yükseltme yöntemi ile ilgili olası konular

"SYS ERR" eller "UPDATE NG" visas på hemmabiosystemets display.

 1. Elektrik fişini çekin, ardından fişi tekrar takın.
 2. Blu-ray Diskinin / DVD Ev Sinema Sisteminin gücünü açın.
 3. Eğer yeniden yükseltme sonrası sorun giderilmezse, disk yükseltmeyi sistemden çıkarın ve bilgisayarınızdaki dosyaları yükselti silin.
 4. Yükseltmeyi tekrar indirin ve yukarıdaki tüm prosedürü izleyerek yeni yükseltme diski oluşturun ve bellenim yükseltmeyi kurun.
 5. Eğer sorun devam ederse, lütfen Sony ile temasa geçiniz.


Disk yükseltme takıldığında "UPDATE" [GÜNCELLENİYOR] ön panelinde görünmüyor.

Sistemdeki disk yükseltmeyi çıkarın ve bilgisayarınızdaki dosya yükseltmelerini silin. Yükseltmeyi tekrar indirin ve yukarıdaki tüm prosedürü izleyerek yeni yükseltme diski oluşturun ve bellenim yükseltmeyi kurun.Güncelleme yapılırken GÜÇ kapatıldı.

Disk yükseltmeyi tepside tutarak sistemi tekrar açın. Yükseltme kendiliğinden yeniden başlamalıdır.Yükseltme web sitesinden indirdiğim UPDATA_13x011.ZIP yükseltme dosyası çıkarılamıyor.

İndirme başarısız olabilir. İndirilen dosyayı silin ve yükseltme dosyasını tekrar indirin.Bellenim yükseltmesi 30 dakikadan fazla çalıştıktan sonra bitmez.

 1. AC güç kablosunu (ana kablo) duvardaki prizden (elektrik prizi) çıkartın, birkaç dakika sonra tekrar takın.
 2. Blu-ray Disk / DVD Ev Sineması Sisteminin gücünü açın.
 3. Lütfen yükseltme işlemini yeniden yürütün.
 4. Yeniden yükseltme sonrasında belirti giderilmezse, lütfen Sony ile iletişime geçin.