Tillämpliga modeller

 • BDP-CX7000ES

Om den här filen

Fördelar och förbättringar:

Det här hjälpprogrammet uppdaterar den inbyggda programvaran i Blu-ray Disc™-spelaren till version 020 och ger följande fördelar:

 • Förbättrar kompatibiliteten för bättre interaktivitet med vissa BD-ROM-skivor

Förberedelser

Kontrollera versionen på spelarens inbyggda programvara:

 • Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som Blu-ray Disc™-spelaren är ansluten till.
 • Sätt på Blu-ray Disc™-spelaren.
 • Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja "Setup" - "System Settings" [Inställningar - Systeminställningar] och tryck sedan på ENTER-knappen (som finns i mitten av pilknapparna).
 • Använd pilknapparna för att välja "System Information" [Systeminformation] och tryck sedan på ENTER-knappen (som finns i mitten av pilknapparna).
 • Den inbyggda programvarans aktuella version som finns installerad på Blu-ray Disc™-spelaren visas på tv-skärmen enligt nedan:

  Programvaruversion xx.x.xxx

  Om de sista tre siffrorna i versionsnumret är 020 eller högre behöver du inte installera den här uppdateringen för inbyggd programvara.

 • Nätverksuppdatering:
  • Nätverksuppdateringen är mycket enkel att använda så vi rekommenderar att du använder denna metod.
  • Du måste ansluta Blu-ray Disc™-spelaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel.

Klicka för att se instruktionerna

Klicka för att se instruktionerna

Updating over the internet 

Nätverksuppgraderingen är mycket enkel att använda så vi rekommenderar att du använder denna metod för att uppgradera den inbyggda programvaran i Blu-ray-spelaren.

 • Läs all information noggrant innan du laddar ner och installerar en fil. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att spelaren inte svarar eller måste repareras.
 • Detta hjälpprogram får endast användas med Blu-ray-spelare som har sålts i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.
 • För att denna uppgraderingsmetod ska kunna användas måste spelaren vara korrekt ansluten till en fungerande internetuppkoppling.
 • För att uppgraderingen av den inbyggda programvaran ska kunna utföras måste spelaren vara korrekt ansluten till en kompatibel tv.
 • Uppgraderingen av den inbyggda programvaran tar ungefär 15 till 30 minuter beroende på systemkonfigurationen och nätverksanslutningen.

Instruktioner:

 • Innan du börjar:
 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som Blu-ray Disc™-spelaren är ansluten till.
 2. Anslut Blu-ray Disc™-spelarens LAN-port till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
 3. Sätt på Blu-ray Disc™-spelaren.
 • Utföra uppgraderingen:
 1. På Home-menyn använder du fjärrkontrollens pilar för att markera "Setup" - "Network Update" [Installation - Nätverksuppdatering] och trycker sedan på ENTER-knappen.
 2. Meddelandet "Perform version update?" [Vill du utföra versionsuppgradering?] visas på tv:n.
 3. Välj "OK" och tryck sedan på ENTER-knappen.
 4. Nedladdningen startas och nedladdningsskärmen visas på tv:n.
 5. Under nedladdningen visas meddelandet "DOWNLOAD */9" på tv:n och på spelarens display.
  Obs! "*" ändras från "0" till "9", vilket indikerar nedladdningsförloppet.
 6. När nedladdningen är klar startar uppgraderingen och "VERSION UP" visas på spelarens display.
 7. Medan uppgraderingen installeras visas meddelandet "VERSION UP */9" på spelarens display.
  Obs! "*" ändras från "0" till "9", vilket indikerar uppgraderingsförloppet.
 8. Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när "FINISH" [KLAR] visas på spelarens display.
  VARNING! Använd inte spelaren och stäng inte av den förrän detta meddelande visas. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att Blu-ray Disc™-spelaren inte svarar eller måste repareras.
 9. Blu-ray Disc™-spelaren stängs av automatiskt.
 10. Sätt på Blu-ray Disc™-spelaren.
 11. Kontrollera den inbyggda programvarans aktuella version för att bekräfta att uppgraderingen har lyckats.
  Obs! Om de sista tre siffrorna i versionsnumret är 020 har den inbyggda programvaran uppgraderats.

Eventuella problem i samband med nätverksuppgraderingen

"SYSTEM ERROR" eller "VERSION UP NG" visas på spelarens display.

 1. Tryck och håll in strömknappen i flera sekunder tills strömmen stängs av.
 2. Sätt på strömmen till Blu-ray Disc™-spelaren.
 3. Utför nätverksuppgraderingsprocessen igen.
 4. Om felet inte åtgärdas efter det andra uppgraderingsförsöket ber vid dig kontakta Sony.


När du kör nätverksuppdateringen visar tv:n felmeddelanden och du kan inte uppdatera den inbyggda programvaran.

Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen. Kontrollera att Blu-ray Disc™-spelaren har rätt nätverksinställningar.

 1. Kontrollera att LAN-kabeln är insatt i porten.
 2. Kontrollera nätverksinställningen och se efter om Blu-ray Disc™-spelaren har en egen IP-adress. Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet "Proxy Server".
 3. Utför sedan nätverksuppgraderingen igen.


Strömmen stängdes av under uppdateringen.

Sätt på spelaren igen. Utför sedan nätverksuppgraderingen igen.Uppgraderingen av den inbyggda programvaran (inte nedladdningen) är fortfarande inte klar efter 30 minuter.

Kontakta Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Om du lyckades uppdatera Blu-ray Disc™-spelaren med "Network upgrade" [Nätverksuppgradering] behöver du inte utföra denna procedur.

Varning!

 • Detta hjälpprogram får endast användas med Blu-ray Disc™-spelare som har sålts i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.
 • Följ uppdateringsinstruktionerna noggrant. Om du inte följer instruktionerna kan det leda till att uppdateringsprocessen avbryts, vilket kan medföra att spelaren inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av spelaren eller koppla bort den från strömkällan. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvarans uppdatering kan göra att spelaren inte svarar eller måste repareras.
 • Använd en ny oanvänd inspelningsbar CD-ROM-skiva för att bränna uppdateringen av den inbyggda programvaran. Spelaren kanske inte kan läsa en smutsig eller repad skiva ordentligt.
 • Rekommenderade operativsystem för datorn som ska hämta uppdateringen:
  • Windows® Vista®, Windows® XP eller Windows® 7, Mac OS X 10.6.3 rekommenderas.
 • Du behöver en dator med en CD-brännare.

Nedladdningsprocedur:

 1. Hämta och spara filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE på en tillfällig plats eller i en mapp med hämtade filer (se till att du kommer ihåg var du sparade filen).
 2. Gå till den plats där du sparade filen och kontrollera att storleken på filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE är 47 269 888 byte.
 3. Högerklicka på filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE och välj "Properties" [Egenskaper].
 4. På skärmen med egenskaper för UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE kontrollerar du att den visade storleken är 45 MB (47 269 888 byte). 5. Dubbelklicka på filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE för att börja extrahera uppdateringen av den inbyggda programvaran.
 6. I dialogrutan för UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE anger du en plats eller klickar på knappen "Browse" [Bläddra] för att ange var du vill extrahera filerna. Klicka sedan på "OK". Filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO extraheras till den angivna platsen.
 7. Bränn den dekomprimerade filen (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) till rotkatalogen på en CD-ROM-skiva för att skapa en programuppdateringsskiva (använd inte ISO9660-formatet om du använder ett CD-skrivprogram).

  Skapa inte en dataskiva. För att uppdateringsskivan ska fungera måste du använda alternativet "Burn Image" [Bränn bild] i CD-bränningsprogrammet när du skapar den.

Viktig information!

 • Kontrollera att skivan har färdigställts.
 • Kontrollera att skivan har skapats korrekt utan något fel. Om du är tveksam skapar du en ny uppdateringsskiva.
 • Om ISO9660-formatet används kan en felaktig uppdateringsskiva skapas.
 • Skapa inte uppdateringsskivan med någon annan process än den som beskrivs ovan.

Uppdatering av inbyggd programvara:

 • Varning!

  - Stäng inte av eller koppla bort spelaren från strömkällan under uppdateringsprocessen. Om du gör det kan du skada spelaren och göra den oanvändbar, vilket skulle innebära att spelaren måste repareras.

  - Tryck inte på någon knapp, förutom om du uppmanas att göra det, förrän uppdateringsprocessen är klar. Om du gör det kan du skada spelaren och göra den oanvändbar, vilket skulle innebära att spelaren måste repareras.
 • Innan du börjar:
 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som Blu-ray Disc™-spelaren är ansluten till.
 2. Sätt på Blu-ray Disc™-spelaren.
 3. Tryck på knappen OPEN/CLOSE på fjärrkontrollen eller på spelarens framsida för att öppna luckan.
 4. Sätt i uppdateringsskivan och tryck på knappen OPEN/CLOSE på fjärrkontrollen eller på spelarens framsida för att stänga luckan.
 • Utföra uppdateringen:
 1. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja uppdateringsskivan på "Other Discs" [Andra skivor] under kategoriikonerna ("Video", "Music" [Musik] eller "Photo" [Foto]) och klicka på ENTER-knappen (som finns i mitten av pilknapparna).
 2. När skivan har satts in visas meddelandet "Perform version update?" [Vill du utföra versionsuppgradering?] på tv:n.
 3. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja "OK" och tryck sedan på ENTER-knappen (som finns i mitten av pilknapparna).
 4. Uppdateringen startar och "VERSION UP */9" visas på spelarens display.
  Obs! "*" ändras från "0" till "9", vilket indikerar uppdateringsförloppet.
 5. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när "FINISH" [KLAR] visas på spelarens display.
  Använd inte spelaren och stäng inte av den förrän detta meddelande visas. Om du gör det kan det leda till att spelaren inte svarar och måste repareras.
 6. Blu-ray Disc™-spelaren stängs av automatiskt.
 7. Sätt på Blu-ray Disc™-spelaren.
 8. Ta ut uppdateringsskivan från spelaren.
 9. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är 020 har uppdateringen lyckats.

Eventuella problem i samband med användning av en uppgraderingsskiva

"SYSTEM ERROR" eller "VERSION UP NG" visas på spelarens display.

 1. Tryck och håll in strömknappen i flera sekunder tills strömmen stängs av.
 2. Sätt på spelaren.
 3. Följ instruktionerna för uppdatering med en skiva igen.
 4. Om problemet kvarstår kontakta Sony.


Uppdateringsskivan visas inte i "Other Discs" [Andra skivor] på HOME-menyn när den sätts in i spelaren.

Ta ut uppdateringsskivan ur spelaren och radera uppdateringsfilerna från datorn. Hämta uppdateringen igen och följ hela processen ovan för att skapa en ny uppdateringsskiva och installera uppdateringen av den inbyggda programvaran.När jag dubbelklickar på uppdateringsfilen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE som jag hämtade på uppdateringswebbsidan skapas inte filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO och följande felmeddelande visas: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

Nedladdningen kan ha misslyckats. Radera den nedladdade filen och ladda ner uppdateringsfilen igen.


Uppdateringen av den inbyggda programvaran är fortfarande inte klar efter 30 minuter.

Kontakta Sony.