Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • HT-NT3
 • HT-ST9
 • HT-RT5
 • HT-XT3

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrad anslutning till tv-apparater från andra tillverkare

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrad ljudutgångsfunktion
 • Chromecast inbyggt version 1.21 med stöd för ljud
  • Förbättrad anslutning till Chromecast inbyggt
 • Förbättrad ljudutgångsfunktion
 • Förbättrar Soundbar-enhetens stabilitet
 • Planerat underhåll för "Spotify Connect"

Begränsningar

 • Endast för användning med produkter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder

Filinformation

Filnamn

 • Fast programvara till version M28.R.0476 för hemmabio

Filversion

 • M28.R.0476

Filstorlek

 • 196 MB (205 994 495 byte)

Utgivningsdatum

 • 12-12-2017

Förberedelser

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

Det kan hända att den fasta programvaran redan är uppdaterad, framför allt om du har ett nytt hemmabiosystem.Om versionsnumret är M28.R.0476 eller senare, behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker, är det enkelt att kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som hemmabion är ansluten till. Om hemmabion är ansluten till HDMI2-uttaget, ska du alltså välja HDMI2 som ingång.
 2. Sätt på hemmabiosystemet.
 3. Tryck på HOME (HEM) på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. På startskärmen väljer du [Setup] (inställningar) > [System Settings] (systeminställningar) med pilknapparna på fjärrkontrollen. Tryck sedan på ENTER
 5. Markera System Information på skärmen och tryck på ENTER
 6. Versionsnumret för den fasta programvaran visas så här på tv-skärmen:
  "Software Version M28.R.0476" – om versionsnumret är M28.R.0476 eller senare, har du redan den senaste versionen av den fasta programvaran.

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noggrant eftersom du annars kan skada HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3
 • Stäng inte av HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 och koppla inte bort anläggningen från strömkällan medan uppdateringen pågår
 • Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna
 • Koppla inte från nätsladden eller nätverkskabeln (LAN) medan hämtningen och uppdateringen pågår. Behåll anslutningarna.
 • Koppla inte från nätsladden innan uppdateringen är klar. Anläggningen kan upphöra att fungera.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den fasta programvaran i HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3:

Du behöver:Varför välja den här metoden?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • Ethernet-kabel för att ansluta hemmabion till Internet
 • För att säkerställa att hemmabion är ansluten till
  • en aktiv Internetanslutning
  • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den fasta programvaran.
USB-lagringsenhet
 • Dator
 • USB-lagringsenhet
Uppdatera den fasta programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Installera

Uppdatera HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 på internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet till HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

Du behöver:

 • Ethernet-kabel för att ansluta hemmabion till Internet
 • För att säkerställa att hemmabion är ansluten till
  • en aktiv Internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
  • en kompatibel tv

Ställa in utrustningen:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som hemmabiosystemet är anslutet till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång)
 2. Anslut soundbaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
 3. Sätt på hemmabiosystemet.
 4. Tryck på [HOME] på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Öppna menyn [Home] (Start), välj [Setup] (Inställning) > [Software Update] > [Update via Internet] (Inställning > Programuppdatering > Uppdatera via Internet) med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen, och tryck sedan på [ENTER].
 2. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (En ny programvaruversion har identifierats i nätverket. Vill du uppdatera programvaran?). Välj [OK] med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 3. Det tar cirka fem minuter att uppdatera när programvaran har hämtats.
 4. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0476](Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version M28.R.xxxx Ny version M28.R.0476.) Välj [Start]med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 5. Uppdateringen startar.
 6. Meddelandet [Update Caution](Uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj [OK]med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 7. Texten ["UPDT"]visas på frontpanelen medan uppdateringen pågår.
 8. Uppdateringen av den fasta programvaran är klar när texten ["DONE"]visas på frontpanelen. Stäng inte av hemmabiosystemet och koppla inte bort det från strömmen medan det uppdateras.
 9. Hemmabiosystemet startas om automatiskt när uppdateringen är klar.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är M28.R.0476, har uppdateringen av den fasta programvaran lyckats.

Felsökning

Vad du ska göra om du får problem med att uppdatera den fasta programvaran till hemmabiosystemet via Internet.

 • Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update continues to fail, please contact the customer service center] (Uppdateringen misslyckades. Anslut USB-minnet där uppdateringsfilerna är lagrade och försök igen. Kontakta kundtjänst om uppdateringen misslyckas igen.)
  1. Routern och alla enheter som är anslutna mellan hemmabiosystemet och routern är påslagna.
  2. Rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan hemmabiosystemet och routern.
  3. Alla kablar mellan hemmabiosystemet och routern är ordentligt anslutna.
  4. Utför uppdateringsproceduren igen.

  Pröva proceduren "Uppdatera via USB-minne" om du inte kan utföra programuppdateringen.

 • När proceduren "Uppdatera via Internet" har startat, visas meddelandet [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hämtningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %), men förloppsindikatorn i teckenfönstret ändras inte.
  Beroende på nätverksanslutningen kan proceduren "Uppdatera via Internet" ta lång tid (upp till 60 minuter). Det är därför meddelandet [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hämtningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) visas och förloppsindikatorn på displayen inte ändras under lång tid.

 • När du kör proceduren "Uppdatera via Internet", visas följande meddelande på tv-skärmen: [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Ingen kommunikation med servern. Försök igen senare.), och det går inte att utföra uppdateringen av den fasta programvaran.
  • Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
  • Kontrollera i nätverksinställningarna om hemmabiosystemet har en egen IP-adress. (Om du använder proxyserver ska du skriva proxyserverns IP-adress, inte dess värdnamn, i fältet Proxy Server.)
  • Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
  Sätt på hemmabiosystemet och pröva att uppdatera igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  Om hemmabiosystemet är anslutet till nätverket via trådlös anslutning, kan du pröva att ansluta det via kabel i stället. Utför sedan uppdateringsproceduren igen.
  Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera systemet enligt proceduren "Uppdatera via USB-minne".
 • Följande meddelande visas på tv-skärmen: [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Enheten är inte ansluten till nätverket. Utför nätverksdiagnos i inställningen för serveranslutning).
  Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till hemmabiosystemet.
 • Meddelandet [Already Updated] (Uppdatering klar) visas på tv-skärmen.
  Versionen av den fasta programvaran som är installerad i hemmabiosystemet är den senaste versionen.

Uppdatera via en USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till en USB-minnesenhet och överför den sedan till HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

Förberedelser inför uppdatering av fast programvara

Innan du hämtar den fasta programvaran, ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda USB-enheten.

Operativsystem

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen UPDATE_M28R0476.zip till datorn och notera i vilken katalog den sparas.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (Egenskaper). Kontrollera att filstorleken är 196 MB (205,994,495 bytes).
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
 1. Packa upp uppdateringsfilen ur UPDATE_M28R0476.zip
  • För Mac OS X®-operativsystem:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på UPDATE_M28R0476.zip
   2. En ny mapp skapas som kallas "UPDATE" (uppdatering)
  • För operativsystemen Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen UPDATE_M28R0476.zip. Klicka sedan på "Extract All" (extrahera alla)
    Obs! För Windows® 8.1 och Windows® 10 med standardinställningar för Internet Explorer® sparas filen i mappen Downloads (hämtade filer). För att hitta mappen med hämtade filer klickar du på "Desktop" (skrivbord) på startskärmen, och sedan använder du Internet Explorer för att hitta den hämtade filen
   2. I fönstret "Extract Compressed (Zipped) Folders" (komprimerade mappar) klickar du på "Extract" (extrahera)
   3. En ny mapp skapas som kallas "UPDATE" (uppdatering)
    Obs! Fyra filer extraheras: MSB28-FW.BIN och MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN och MSB28FW_MB.ID
 2. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn
 3. Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
  • För Mac OS X®-operativsystem:
   1. Dra och släpp uppdateringsmappen till USB-enhetens rotmapp
  • För Windows®-operativsystem:
    Gå till platsen där mappen skapades och högerklicka på uppdateringsmappen
   1. På menyn klickar du på Send To... (skicka till ...) och sedan klickar du på den disk som representerar din USB-enhet (t.ex. flyttbar disk E:)
   2. Uppdateringsmappen kopieras till USB-enheten.
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om mappen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om mappens namn ändras.
 4. Efter att ha kopierat uppdateringsmappen kopplar du bort USB-enheten från datorn
Överför uppdateringen till anläggningen

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen till HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång)
 2. Slå på soundbaren
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas
 4. Sätt i USB-enheten med de fyra filerna
Överföra uppdateringen
 1. På startskärmen väljer du [Setup] (inställningar) > [Software Update] (programvaruuppdatering) med pilknapparna på fjärrkontrollen och sedan trycker du på ENTER
 2. Välj "Update via USB Memory" (uppdatera med USB-minne) med pilknapparna och tryck sedan på ENTER
 3. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0476. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (Uppdateringsfiler har påträffats i USB-minnet. Vill du uppdatera programvara? Aktuell version M28.R.xxxx Ny version M28.R.0476.) Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 4. Meddelandet [Update Caution] (Uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 5. Uppdateringen startar.
 6. Texten "UPDT" visas på frontpanelen medan uppdateringen pågår.
 7. Uppdateringen av den fasta programvaran är klar när texten "DONE" visas på frontpanelen. Soundbaren startas om automatiskt.
  Obs! Koppla inte bort nätsladden när uppdateringen pågår.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är M28.R.0476, har uppdateringen av den fasta programvaran lyckats.

Felsökning

Om du får problem med att uppdatera soundbarens fasta programvara med en dator och ett USB-minne.

 • Texten "UPDT" och "ERROR" visas omväxlande på frontpanelen.
  1. Stäng av systemet och dra ut nätströmskabeln.
  2. Slå på strömmen till hemmabiosystemet.
  3. Utför proceduren "Uppdatera via USB-minne"

 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på strömmen till hemmabiosystemet och följ proceduren "Uppdatera via USB-minne" igen.

 • Det går inte att extrahera uppdateringsfilen UPDATE_M28R0476.zip som jag hämtade från uppdateringswebbplatsen.
  Hämtade du filen utan problem? Pröva att radera filen och hämta den igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och är inte klar än.
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Sätt på hemmabiosystemet.
  3. Utför uppdateringsproceduren igen