Om den här filen

Om du lyckades uppgradera Blu-ray-spelaren med "Network upgrade" [Nätverksuppgradering] behöver du inte utföra detta steg.

Aktuella modeller:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Om din BD-spelarmodell inte finns med i denna lista kan du klicka här för att välja rätt modell.

Varning!

 • Detta hjälpprogram får endast användas med Blu-ray-spelare som har sålts i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.
 • Följ uppgraderingsinstruktionerna noggrant. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att uppgraderingsprocessen avbryts, vilket kan leda till att spelaren inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av spelaren eller koppla bort den från växelströmsuttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvarans uppgradering kan leda till att spelaren inte svarar eller måste repareras.
 • Blu-ray-spelaren återställs till standardfabriksinställningarna. När uppgraderingen har installerats måste du konfigurera om spelaren.
 • Använd en ny oanvänd inspelningsbar CD-R-skiva för att bränna den inbyggda programvarans uppgradering. Spelaren kanske inte kan läsa en smutsig eller repad skiva.
 • Rekommenderade operativsystem för datorn som ska ladda ner uppgraderingen:
  • Mac OS X 10.6.3, rekommenderas.
 • Du behöver en dator med en CD-brännare.

Kontrollera den inbyggda programvarans version:

 • Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som Blu-ray-spelaren är ansluten till.
 • Sätt på Blu-ray Disc™-spelaren.
 • Om spelaren börjar spela upp en skiva trycker du på "STOPP"-knappen och väntar tills den blå skärmbilden Sony Blu-ray Disc™ visas på tv:n innan du fortsätter.
 • Vid "xross media bar™" (XMB™) använder du pilarna på fjärrkontrollen för att markera "Setup" [Installation] > "System Settings" [Systeminställningar] och trycker sedan på ENTER-knappen.
 • Använd pilarna på fjärrkontrollen för att markera "System Information" [Systeminformation] och tryck sedan på ENTER-knappen.
 • Den inbyggda programvarans aktuella version som finns installerad på Blu-ray-spelaren visas på tv-skärmen enligt nedan:

  SOFTWARE VERSION XX.X.011

  Om versionsnumret är 011 eller högre behöver du inte installera den här uppgraderingen för inbyggd programvara.

Så här hämtar du uppdateringen:

 1. Hämta UPDATA_11X011M. ZIP-filen till en tillfällig katalog eller hämtningskatalog (notera katalogen som referens) och packa upp zip-filen.
 2. Gå till katalogen där filen finns och kontrollera att storleken på UPDATA_11X011M. ZIP är 48,0 MB (50 435 241 byte).
 3. Packa upp filen. Den uppackade filen kommer att namnges UPDATA_11x011.ISO.
 4. Högerklicka på UPDATA_11x011.ISO-filen och välj [GET INFO] (få info) i menyn som visas.
 5. På informationsskärmen för UPDATA_11x011.ISO kontrollerar du att den storlek som visas är "48,1 MB (50 475 008 byte)".

 6. Skapa uppdateringsskiva av fast programvara på följande sätt:
  1. Öppna skrivverktygsprogrammet på datorn. (Programmet finns under Applications > Utilities > Disk Utility (program > verktyg > skrivverktyg))
  2. Dra och släpp UPDATA_11x011.ISO-filen från filens plats (tillfällig katalog eller hämtningskatalog) till det vänstra fältet i fönstret Disk Utility (skrivverktyg).

  3. Sätt i en tom cd-r i datorn.
  4. Välj UPDATA_11x011.ISO och klicka på ikonen [BURN] (bränn). I fönstret som visas klickar du på alternativet [BURN] (bränn).

   Obs! Du kan också välja att verifiera bränd data genom att klicka på expanderingstriangeln och välja kryssrutan [verify Burned data] (verifiera bränd data) i fönstret som visas.

  5. Processen startar och filen kommer att skrivas till cd-skivan.
  6. När meddelandet "burned successfully" (skiva bränd) visas så klickar du på [OK] och skivan matas ut.

Viktig information:

 • Kontrollera att skivan är slutbehandlad.
 • Kontrollera att skivan skapades korrekt och utan några fel. Om du är osäker kan du skapa en ny uppdateringsskiva.
 • Använd inte någon annan process än den som beskrivs ovan för att skapa uppgraderingsskivan.

Uppgradering av inbyggd programvara:

 • Varning!
  - Stäng inte av eller koppla bort spelaren från strömkällan under uppgraderingsprocessen. Om du gör det kan du skada spelaren och göra den oanvändbar, vilket skulle innebära att spelaren måste repareras.

  - Tryck inte på någon knapp, utöver de anvisade, förrän uppgraderingen är klar. Om du gör det kan du skada spelaren och göra den oanvändbar, vilket skulle innebära att spelaren måste repareras.
 • Innan du börjar:
 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som Blu-ray Disc-spelaren är ansluten till.

 2. Sätt på Blu-ray Disc-spelaren.

 3. Sätt in uppgraderingsskivan i spelaren och stäng skivfacket.

 • Utföra uppgraderingen:
 1. Efter att skivan har satts in visas meddelandet "Perform version update?" [Vill du utföra versionsuppgradering?] på tv:n.

 2. Med fjärrkontrollen väljer du "OK" och trycker sedan på ENTER-knappen.

 3. Uppgraderingen startar och "VUP" visas på spelarens display. (Tv-skärmen blir svart.)

 4. En rad olika meddelanden visas på spelarens display.

 5. Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när "FINISH" [KLAR] visas på spelarens display.
  Använd inte spelaren och stäng inte av den förrän detta meddelande visas. Om du gör det kan det leda till att spelaren inte svarar och måste repareras.

 6. Ta ut uppgraderingsskivan ur spelaren.

 7. Sätt på BD-spelaren och utför EASY SETUP [ENKEL INSTALLATION] i enlighet med instruktionerna på skärmen.

 8. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är 011 har uppgraderingen lyckats.

Eventuella problem i samband med användning av en uppgraderingsskiva


Uppgraderingsskivan matas inte ut ur spelaren

Om uppgraderingsskivan inte matas ut trots att displayen visar "FINISH" [KLAR] följer du stegen nedan.

 1. Stäng av spelaren och dra ut strömsladden.
 2. Anslut strömsladden igen samtidigt som du trycker in knappen "Open/Close" [Öppna/Stäng] på spelaren.
 3. Håll in knappen "Open/Close" [Öppna/Stäng] tills skivfacket öppnas.
 4. Ta ur skivan.
  Observera att det inte går att trycka på knappen "Open/Close" [Öppna/Stäng] på fjärrkontrollen. Du måste trycka på knappen "Open/Close" [Öppna/Stäng] på Blu-ray-spelaren.

"SYS ERR" eller "VUP NG" visas på spelarens display.

 1. Tryck och håll in strömknappen i flera sekunder tills strömmen stängs av.
 2. Tryck in strömknappen igen för att fortsätta med uppgraderingsprocessen.
 3. Om felet inte åtgärdas efter att du har gjort om uppgraderingsprocessen tar du ut skivan ur spelaren och raderar uppgraderingsfilerna på datorn.
 4. Ladda ner uppgraderingen igen och följ hela processen ovan för att skapa en ny uppgraderingsskiva och installera uppgraderingen av den inbyggda programvaran.
 5. Om problemet kvarstår ber vi dig kontakta Sony.

"VUP" visas inte på displayen när uppgraderingsskivan sätts in.

Ta ut uppgraderingsskivan ur spelaren och radera uppgraderingsfilerna från datorn. Ladda ner uppgraderingen igen och följ hela processen ovan för att skapa en ny uppgraderingsskiva och installera uppgraderingen av den inbyggda programvaran.


Strömmen stängdes av under uppgraderingen.

Sätt på spelaren igen och låt uppgraderingsskivan sitta kvar i spelaren. Uppgraderingen bör starta om automatiskt.


Uppgraderingsfilen UPDATA_11X011M.ZIP som jag laddade ner från uppgraderingswebbsidan går inte att extrahera.

Nedladdningen kan ha misslyckats. Radera den nedladdade filen och ladda ner uppgraderingsfilen igen.


Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är fortfarande inte klar efter 30 minuter.

Kontakta Sony.