Music Center for PC

  LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

  VIKTIGT:

  INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN, VÄNLIGEN LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (”EULA”, END USER LICENSE AGREEMENT) NOGGRANT. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODTAR DU VILLKOREN I DETTA EULA. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA EULA, FÅR DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

  Det här EULA är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Sony Corporation (”SONY”). Det här EULA reglerar rättigheter och skyldigheter rörande programvaran ”Sony | Music Center for PC”, inklusive applikationens programvara och datorprogramvara från SONY och/eller dess tredje parts licensgivare (inklusive SONY närstående företag) och deras respektive närstående företag (gemensamt ”TREDJEPARTSLEVERANTÖRER”), tillsammans med alla uppdateringar/uppgraderingar som tillhandahålls av SONY, all dokumentation som är tryckt, finns online eller annan dokumentation i elektronisk form för sådan programvara och alla datafiler som skapas genom användning av sådan programvara (gemensamt ”PROGRAMVARAN”).

  Utan att ta hänsyn till det föregående ska all programvara i PROGRAMVARAN som har ett separat licensavtal för slutanvändare (inklusive men inte begränsat till GNU General Public License och Lesser/Library General Public License) omfattas av sådant tillämpligt separat licensavtal för slutanvändare i stället för villkoren i detta EULA i den omfattning det krävs av sådant separat licensavtal för slutanvändare (”UNDANTAGEN PROGRAMVARA”).

  LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA

  PROGRAMVARAN är licensierad, inte såld. PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrätt och andra lagar om immateriella rättigheter och internationella fördrag.

  UPPHOVSRÄTT

  Alla rättigheter och anspråk i och för PROGRAMVARAN (inklusive men inte begränsat till bilder, fotografier, animeringar, video, ljud, musik, text och ”appletar” som införlivats i PROGRAMVARAN) ägs av SONY eller en eller flera av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA.

  BEVILJANDE AV LICENS

  SONY beviljar dig en begränsad licens för att använda PROGRAMVARAN endast i anslutning till din kompatibla enhet (”ENHET”) och endast för din individuella, icke-kommersiella användning. SONY, SONY:s närstående företag (definierat nedan) och TREDJEPARTSLEVERANTÖRER förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter, anspråk och intressen (inklusive men inte begränsat till alla immateriella rättigheter) i och för PROGRAMVARAN som inte det här EULA specifikt beviljar dig.

  ”SONY närstående företag” i det här EULA avser Sony Corporation som är det ultimata överordnade företaget för SONY och alla andra juridiska enheter. Termen ”styr” avser det direkta eller indirekta ägarskapet med minst femtio procent (50%) av röstandel i sådant bolag eller faktiskt makt att styra ledningens beslut för sådan enhet.

  KRAV OCH BEGRÄNSNINGAR

  Du får inte kopiera, publicera, anpassa, vidaredistribuera, försöka härleda källkoden, modifiera, bakåtutveckla, dekompilera eller montera isär någon del av PROGRAMVARAN, oavsett helt eller delvis, eller skapa eller härleda arbeten från eller av PROGRAMVARAN såvida sådant härlett arbete inte medvetet underlättas av PROGRAMVARAN. Du får inte modifiera eller manipulera med någon funktion för hantering av digitala rättigheter i PROGRAMVARAN. Du får inte kringgå, modifiera, övervinna eller omintetgöra några av funktionerna eller skydden i PROGRAMVARAN eller andra mekanismer som operativt är länkade till PROGRAMVARAN. Du får inte separera någon enskild komponent av PROGRAMVARAN för användning på fler än en ENHET om det inte uttryckligen auktoriserats av SONY. Du får inte ta bort, ändra, täcka över eller vanställa några varumärken eller meddelanden i PROGRAMVARAN. Du får inte dela, distribuera, hyra ut, leasa, underlicensiera, dela ut, överföra eller sälja PROGRAMVARAN. Programvaran, nätverkstjänster eller produkter andra än PROGRAMVARAN, av vilka PROGRAMVARANS prestanda är beroende, kan avbrytas eller upphöra enligt leverantörens gottfinnande (programvaruleverantörer, tjänstleverantörer eller SONY eller SONY närstående företag). SONY och sådana leverantörer garanterar inte att PROGRAMVARAN, nätverkstjänster eller andra produkter kommer att finnas tillgängliga i fortsättningen, inte heller att de kan användas utan avbrott eller modifiering.

  UNDANTAGEN PROGRAMVARA OCH KOMPONENTER I ÖPPEN KÄLLKOD

  Utan att ta hänsyn till den föregående begränsade licensen som beviljats är du medveten om att PROGRAMVARAN kan innefatta UNDANTAGEN PROGRAMVARA. Viss UNDANTAGEN PROGRAMVARA kan omfattas av programvarulicens för öppen källkod (”KOMPONENTER I ÖPPEN KÄLLKOD”) som betyder att alla programvarulicenser som godkänts som licenser för öppen källkod av Open Source Initiativ eller några i stora delar liknande licenser, inklusive men inte begränsat till någon licens som, som ett villkor för distributionen av programvaran licensierades under sådan licens, kräver att distributören gör programvaran tillgänglig i källkodsformat. Om och i den utsträckning uppgivande krävs, vänligen besök http://oss.sony.net/Products/Linux eller annan av SONY utsedd webbplats för en lista över tillämpliga ÖPPEN KÄLLKODSKOMPONENTER som från gång till annan ingår i PROGRAMVARAN och de tillämpliga regler och villkor som styr dess användning. Sådana regler och villkor kan ändras av den berörda tredje parten utan något ansvar inför dig. I den omfattning som det krävs av licenserna som omfattar UNDANTAGEN PROGRAMVARA ska villkoren för sådana licenser gälla i stället för villkoren i detta EULA. I den omfattningen villkoren för licenserna som är tillämpliga för UNDANTAGEN PROGRAMVARA förbjuder någon av begränsningarna i detta EULA med hänsyn till sådan UTESLUTEN PROGRAMVARA gäller inte sådana begränsningar för sådan UNDANTAGEN PROGRAMVARA. I den omfattningen villkoren för licenser som gäller för KOMPONENTER I ÖPPEN KÄLLKOD kräver att SONY erbjuder sig att tillhandahålla sådan källkod i samband med PROGRAMVARAN ges härmed ett sådant erbjudande.

  ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA MED UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT MATERIAL

  PROGRAMVARAN kan vara funktionell i den bemärkelsen att du kan visa, lagra, bearbeta och/eller använda innehåll som skapats av dig och/eller tredje parter. Sådant innehåll kan vara skyddat av upphovsrätt, andra lagar om immaterialrätt och/eller överenskommelser. Du godkänner att endast använda PROGRAMVARAN på sätt som följer sådana lagar och överenskommelser när de är tillämpbara för sådant innehåll. Du är medveten om och godkänner att SONY kan vidta lämpliga åtgärder för att skydda upphovsrätten för innehåll som lagras, bearbetas eller används av PROGRAMVARAN. Sådana åtgärder inkluderar men är inte begränsade till att upprätthålla frekvensen för din säkerhetskopiering och återställning genom vissa funktioner i PROGRAMVARAN, att inte acceptera din begäran om att aktivera återställning av data och avslutande av detta EULA i händelse av att du använder PROGRAMVARAN på sätt som är otillbörligt.

  TJÄNSTENS INNEHÅLL

  OBSERVERA ÄVEN ATT PROGRAMVARAN KAN VARA UTFORMAD FÖR ATT ANVÄNDAS MED INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA EN ELLER FLERA INNEHÅLLSTJÄNSTER (”INNEHÅLLSTJÄNST”). ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN OCH DET INNEHÅLLET ÄR FÖREMÅL FÖR VILLKOR FÖR TJÄNST FÖR DEN INNEHÅLLSTJÄNSTEN. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR BLIR DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN BEGRÄNSAD. DU ÄR MEDVETEN OM OCH GODKÄNNER ATT VISST INNEHÅLL OCH VISSA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA PROGRAMVARAN KAN TILLHANDAHÅLLAS AV TREDJE PARTER ÖVER VILKA SONY ELLER SONY:s NÄRSTÅENDE FÖRETAG INTE HAR NÅGON KONTROLL. ANVÄNDNING AV INNEHÅLLSTJÄNSTEN KRÄVER EN INTERNETANSLUTNING. INNEHÅLLSTJÄNSTEN KAN NÄR SOM HELST AVBRYTAS.

  INTERNETANSLUTNING OCH TREDJEPARTSTJÄNSTER

  Du godkänner och samtycker till att åtkomst till vissa av PROGRAMVARANS funktioner kan kräva en Internetanslutning och att den uteslutande är ditt ansvar. Dessutom är du ensamt ansvarig för att betala alla avgifter till alla tredje parter i anslutning till din Internetanslutning, inklusive men inte begränsat till Internetleverantör eller kostnader för sändningstid. Användningen av PROGRAMVARAN kan vara minskad eller begränsad beroende på funktioner, bandbredd eller tekniska begränsningar hos din Internetanslutning och -tjänst. Ansvaret för tillhandahållandet, kvaliteten och säkerheten för sådan Internetanslutning vilar helt och hållet på den tredje part som tillhandahåller sådan tjänst.

  EXPORT- OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

  Du godkänner att du följer alla tillämpliga begränsningar och föreskrifter för export och återexport i det område eller land där du bor och att inte överföra eller auktorisera överföring av PROGRAMVARAN till ett förbjudet land eller på annat sätt som strider mot sådana begränsningar eller föreskrifter.

  RISKFYLLDA AKTIVITETER

  PROGRAMVARAN är inte feltolerant och är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning eller återförsäljning som utrustning i drift i riskfyllda miljöer som kräver felsäker prestanda såsom vid drift i kärntekniska anläggningar, flygplansnavigering eller livsuppehållande maskiner eller vapensystem, där felfunktion hos PROGRAMVARAN kan leda till dödsfall, personskada eller allvarlig fysisk eller miljömässig skada (”RISKFYLLDA AKTIVITETER”). SONY, SONY närstående företag och alla TREDJEPARTSLEVERANTÖRER och alla deras respektive närstående företag friskriver sig särskilt från alla uttryckliga eller underförstådda garantier, skyldigheter eller lämplighet för ett visst syfte vid RISKFYLLDA AKTIVITETER.

  UNDANTAG FRÅN GARANTIN FÖR PROGRAMVARAN

  Du är medveten om och samtycker till att risker med användningen av PROGRAMVARAN helt och hållet vilar på ditt ansvar och att du är ansvarig för användningen av PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN tillhandahålls i ”BEFINTLIGT SKICK” utan någon form av garanti, skyldigheter eller utfästelser.

  SONY, SONY:s NÄRSTÅENDE FÖRETAG OCH ALLA DE TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA (för syften i det här Avsnittet ska SONY, SONY:s närstående företag och alla TREDJEPARTSLEVERANTÖRER kollektivt benämnas som ”SONY”) FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, SKYLDIGHETER ELLER UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. SONY GARANTERAR INTE OCH GER INTE HELLER NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR OM (A) ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER ATT DE KOMMER ATT BLI UPPDATERADE, (B) ATT ALL DRIFT AV MJUKVARAN KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER FELFRI ELLER ATT ALLA DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, (C) ATT PROGRAMVARAN INTE KOMMER ATT SKADA NÅGON ANNAN PROGRAMVARA, HÅRDVARA ELLER DATA (D) ATT ALL PROGRAMVARA, NÄTVERKSTJÄNSTER (INKLUSIVE INTERNET) ELLER PRODUKTER (ANDRA ÄN PROGRAMVARAN) AV VILKA PROGRAMVARANS PRESTANDA ÄR BEROENDE FORTSÄTTER ATT VARA TILLGÄNGLIGA, OAVBRUTNA ELLER OFÖRÄNDRADE OCH (E) AVSEENDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET FÖR ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN I TERMER AV ATT DEN ÄR KORREKT, EXAKT, TILLFÖRLITLIG ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

  INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD SOM GES AV SONY ELLER NÅGON AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR SONY SKA SKAPA EN GARANTI, SKYLDIGHET ELLER UTFÄSTELSE ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÖKA OMFATTNINGEN FÖR DEN HÄR GARANTIN. SKULLE PROGRAMVARAN VISA SIG DEFEKT PÅTAR DU DIG HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ DESSA UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

  ANSVARSBEGRÄNSNING

  SONY, SONY:s NÄRSTÅENDE FÖRETAG OCH ALLA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER (för syften i det här Avsnittet ska SONY, SONY:s närstående företag och alla TREDJEPARTSLEVERANTÖRER kollektivt benämnas som ”SONY”) SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, FÖR ÅSIDOSÄTTANDE AV ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, AVTALSBROTT, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER UNDER ANNAN RÄTTTEORI I RELATION TILL PROGRAMVARAN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV FÖRSÄLJNING, FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER ANNAN ASSOCIERAD HÅRDVARA, NEDTID OCH ANVÄNDNINGSTID, ÄVEN OM NÅGON AV DEM HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. I ALLA FALL SKA HELA DERAS SAMMANLAGDA ANSVAR I ALLA BESTÄMMELSER FÖR DETTA EULA BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM FAKTISKT BETALATS FÖR PROGRAMVARAN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

  FUNKTION FÖR AUTOMATISK UPPDATERING

  Från gång till annan kan SONY, SONY:s närstående företag eller TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA automatiskt uppdatera eller på annat sätt modifiera PROGRAMVARAN, inklusive men inte begränsat till, i syfte att förstärka säkerhetsfunktioner, rättande av fel och förbättra funktioner, vid sådan tid när du interagerar med SONY:s, SONY närstående företags eller tredje parters servrar eller i övrigt. Sådana uppdateringar eller modifieringar kan radera eller ändra egenskaper för funktioner eller andra aspekter av PROGRAMVARAN, inklusive men inte begränsat till funktioner som du är beroende av. Du godkänner och håller med om att sådana åtgärder kan ske efter SONY:s gottfinnande och att SONY kan ställa som villkor att du måste slutföra installation eller godkänna sådan uppdatering eller sådana modifieringar för att fortsätta använda PROGRAMVARAN. Alla uppdateringar/modifieringar ska avgöras vara och ska utgöra en del av PROGRAMVARAN för syftet med detta EULA. Genom att godkänna detta EULA samtycker du till sådan uppdatering/ändring.

  HELA AVTALET, AVSTÅENDE, AVSKILJANDE

  Detta EULA och SONY:s sekretesspolicy, var och en ändrad och modifierad från gång till annat utgör tillsammans hela avtalet mellan dig och SONY avseende PROGRAMVARAN. Underlåtenhet från SONY att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i detta EULA ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet och bestämmelse. Om någon del av detta EULA förklaras ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart ska den bestämmelsen tillämpas i största möjliga tillåtna utsträckning så att avsikten med detta EULA upprätthålls och att andra delar fortsatt är fullt lagliga har verkställighet. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, skall inte gälla PROGRAMVARAN eller detta EULA. Dessutom ska detta EULA inte styras eller tolkas på något sätt genom att hänvisa till någon lag som är baserad på U.S. Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) eller annan akt som härletts från eller står i relation till UCITA eller annan liknande akt i tillämpliga jurisdiktioner.

  BINDANDE SKILJEDOM

  OM DET INTE PÅ ANNAT SÄTT ÄR BEGRÄNSAT UNDER TILLÄMPLIGA LAGAR SKA ALLA ”TVISTER” SOM INTE LÖSTS GENOM DEN INFORMELLA FÖRHANDLINGSPROCESSEN SOM BESKRIVS OVAN ENDAST LÖSAS GENOM BINDANDE SKILJEDOM. ”TVIST” definieras som alla oenigheter, handlingar, krav, kontroverser eller rättegångsförfaranden mellan dig och någon enhet av SONY som står i relation till eller har sin upprinnelse i PROGRAMVARAN eller detta EULA. TVIST ska ges den bredast möjliga betydelse som kan tillämpas. Om en TVIST uppstår godkänner du att först meddela SONY genom att kontakta Sony Corporation på 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan, Attn: External Affairs Desk (en kopia skickas till Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, 108-0075, Japan, Attn: Legal & Compliance Department) och ingå i förhandlingar med ärligt uppsåt för att försöka lösa alla TVISTER under minst 14 dagar, förutom om du eller SONY (eller något SONY:s närstående företag) hoppar över denna informella förhandlingsprocedur för TVIST för verkställande, skyddande eller beträffande validitet för immateriella rättigheter.

  SKILJEDOMSINSTRUKTIONER

  För att skiljedom ska påbörjas måste antingen du eller SONY göra en skriftlig förfrågan om skiljedom till den andra. Skiljedomsförfarandet äger rum inför en enda skiljeman. Det administreras i enlighet med en skyndsam handläggning för kommersiella skiljedomsregler och de tillagda förfaranden för konsumentrelaterade tvister när tillämpliga (”Reglerna”) för Japan Commercial Arbitration Association (”JCAA”) som gäller när fordran registreras. Du kan få en kopia av reglerna för JCAA genom att kontakta JCAA. Registreringsavgifter för att börja och genomföra skiljedom delas mellan dig och SONY, men inte i något fall ska dina avgifter någonsin överskrida det belopp som tillåts av de specifika reglerna för konsument-TVIST som föreskrivs av JCAA, i det skedet täcker SONY alla ytterligare administrativa avgifter och kostnader. Det här förbjuder inte att skiljemannen ger den vinnande parten sina avgifter och utlägg för skiljedomen när det är lämpligt enligt Reglerna. Om inte du och SONY kommer överens om annat äger skiljedomsförfarandet rum i Tokyo, Japan och tillämpliga lagar i Japan ska råda över innehållet i alla TVISTER. Skiljemannens beslut ska vara bindande och slutgiltigt. Skiljemannen kan tilldela fastställelse eller föreläggande endast till fördel för den part som önskar gottgörelse och endast i den omfattning som är nödvändig för att tillhandahålla den gottgörelse som är berättigad av den partens individuella fordran. Alla domstolar med jurisdiktion över parterna kan verkställa skiljemannens beslut.

  UNDANTAG FÖR SMÅMÅL

  Oavsett de bestämmelser som anges ovan har du rätt att tvista om alla TVISTER i en småmålsdomstol eller annan liknande domstol med begränsad behörighet under förutsättning att beloppet i fråga inte överstiger 000 och så länge som sådan domstol har rätt jurisdiktion och uppfyller alla övriga krav (inklusive minimibelopp för tvists upptagande till prövning).

  INSTRUKTIONER FÖR ATT VÄLJA BORT

  OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DE OVAN BINDANDE BESTÄMMELSERNA FÖR SKILJEDOMSBESTÄMMELSER SÅ: (1) MÅSTE DU MEDDELA SONY SKRIFTLIGEN INOM 30 DAGAR FRÅN DET DATUM DU FÖRST ANVÄNDE PROGRAMVARAN ELLER GODKÄNDE DETTA EULA, BEROENDE PÅ VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST; (2) DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE MÅSTE SKICKAS PER E-POST TILL SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN MINATO-KU, TOKYO, 108-0075 JAPAN, ATTN: EXTERNAL AFFAIRS DESK (EN KOPIA SKICKAS TILL SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, 108-0075, JAPAN, ATTN: LEGAL & COMPLIANCE DEPARTMENT); OCH (3) DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE MÅSTE INNEHÅLLA (A) DITT NAMN; (B) DIN ADRESS; (C) DATUMET SOM DU FÖRST ANVÄNDE PROGRAMVARAN ELLER GODKÄNDE DETTA EULA; OCH (D) EN TYDLIG REDOGÖRELSE ÖVER VARFÖR DU INTE VILL LÖSA TVISTER MED NÅGON ENHET INOM SONY MED SKILJEDOM.

  Att välja bort det här sättet att lösa tvister påverkar inte regler och villkor i detta EULA utan dessa gäller fortfarande för dig.

  AVVISA ÄNDRINGAR SOM GJORTS FÖR TVISTFÖRFARANDEN

  Oavsett om något i detta EULA hävdar annat kan du avvisa ändringar gjorda i den bestämmelserna för den bindande skiljedomsbestämmelsen om: (1) du redan har påbörjat auktoriserad användning av PROGRAMVARAN vid den tidpunkt ändringen gjordes/görs; och (2) du skickar ett skriftligt meddelande per e-post, till den adress som finns omedelbart ovanför, inom 30 dagar efter att den särskilda ändringen gjordes/görs. Skulle en sådan situation uppstå ska du fortfarande vara bunden av TVIST-förfaranden som du tidigare godkänt och som fanns innan den ändring du avvisade gjordes.

  DIVERSE

  Alla TVISTER som avgörs som inte är föremål för skiljedomsförfarande och inte initieras i småmålsdomstol kommer att slitas av endera part till domstolen i distriktet Tokyo, Japan. Parterna är överens om att dom, dekret eller order som ett beslutsavgörande i högsta instans eller en domstol med lägre behörighet från vilken inget överklagar har väckts i Tokyo, Japan ska vara slutgiltig och bindande för båda parter.

  SKÄLIGA ÅTGÄRDER

  Oavsett om något i detta EULA hävdar annat är du medveten om och samtycker till att alla dina överträdelser eller bristande efterlevnad av detta EULA orsakar SONY irreparabel skada för vilka skadestånd inte är adekvat och du ger ditt medgivande till SONY att inhämta alla föreläggande och ersättningar som SONY anser nödvändiga eller lämpliga under sådana förhållanden. SONY får även använda alla rättsliga och tekniska åtgärder för att förhindra överträdelse av och/eller verkställa detta EULA, inklusive men inte begränsat till omedelbart avslutande av din användning av PROGRAMVARAN om SONY efter eget gottfinnande anser att du bryter mot eller har för avsikt att bryta mot detta EULA. Dessa åtgärder är utöver övriga åtgärder som SONY kan utföra, rättsligt, ersättningsmässig eller i avtal.

  AVSLUTANDE

  Utan att det påverkar tillämpningen för några andra rättigheter kan SONY avsluta detta EULA om du bryter mot något av dess villkor. I händelse av sådant avslutande måste du: (ⅰ) upphöra med all användning och förstöra alla kopior av PROGRAMVARAN; (ⅱ) följa kraven i det avsnitt nedanför som har rubriken ”Ditt ansvar för ditt konto”.

  TILLÄGG

  SONY FÖRBEHÅLLER RÄTTEN ATT GÖRA TILLÄGG TILL VILLKOREN I DETTA EULA EFTER SITT EGET GOTTFINNANDE GENOM ATT GÖRA ETT INLÄGG PÅ EN AV SONY UTSEDD WEBBPLATS, GENOM ATT SKICKA ETT E-POSTMEDDELANDE TILL EN E-POSTADRESS SOM DU TILLHANDAHÅLLER, GENOM ATT TILLHANDAHÅLLA MEDDELANDE SOM EN DEL I PROCESSEN DÅ DU ERHÅLLER UPPGRADERINGAR/UPPDATERINGAR ELLER PÅ NÅGOT ANNAT JURIDISKT ERKÄNT SÄTT ATT MEDDELA. Om du inte godkänner tillägget ska du snarast kontakta SONY för att få instruktioner. Din fortsatta användning av PROGRAMVARAN efter det datum sådant meddelande börjar gälla ska anses vara ditt godkännande till att vara bunden av sådant tillägg.

  TREDJEPARTSFÖRMÅNSTAGARE

  Alla TREDJEPARTSLEVERANTÖRER är en uttryckligen avsedd tredjepartsförmånstagare av, och äger rätten att verkställa, alla delar av detta EULA avseende sådan parts PROGRAMVARA.

  DITT ANSVAR FÖR DITT KONTO

  Om du återlämnar din ENHET till försäljaren, säljer eller på annat sätt överför din ENHET eller om detta EULA avslutas är du ansvarig för och måste avinstallera PROGRAMVARAN från ENHETEN och radera alla förekommande konton som du har upprättat på ENHETEN eller som är åtkomliga via PROGRAMVARAN. Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för alla konton du har hos SONY, SONY:s närstående företag eller tredje parter och alla användarnamn och lösenord som är associerade med din användning av ENHETEN.

  Om du har några frågor angående detta EULA kan du skriftligen kontakta SONY genom att skriva till SONY på adressen: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

  © 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Sony Corporation